ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္ဂိုးသမား ေအာင္ေအာင္ဦးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံဴခင္း

  ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းဂိုးေပၝက္ေရႀႚတၾင္ သူ၏ ရဲရင့္ေသာစိတ္ဓၝတ္၊ မႀန္ကန္ေသာ ဆုံးဴဖတ္ ခဵက္ႎႀင့္ လဵင္ဴမန္စၾာ ကာကၾယ္ဖဵက္ထုတ္မႁတိုႛဴဖင့္ လက္စၾမ္းဴပ ကစားႎိုင္မႁတိုႛေဳကာင့္ ၂၀၀၄ တိုက္ဂၝး ဖလားေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ၌ ဴမန္မာဴပည္သူဴပည္သားတိုႛ၏ အားေပးဴခင္းကို အဴပည့္အဝခံခဲ့ရသည္။ သိုႛေသာ္ ၂၀၀၆ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ မေမ႖ာ္လင့္ေသာဂိုးမဵား အသၾင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၀၆ ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မႀ ၁၈ ရက္ေနႛအထိ မေလးရႀားႎိုင္ငံ၌ ကဵင္းပမည့္ မာေဒးကားဖလားေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ အေကာင္းဆုံး႒ကိႂးစားကစားသၾားမည္ဟု ေဴပာဳကားသၾားေသာ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္ဂိုးသမား ေအာင္ေအာင္ဦးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခဲ့သည္မဵားကို ဴပန္လည္ေဖာ္ဴပ လိုက္ပၝသည္။

ေမး။ ေဘာလုံးသမားဘဝ စတင္ဴဖစ္ေပၞလာပုံကို ေဴပာဴပေပး ပၝလား...?
ေဴဖ။ က႗န္ေတာ္ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္မႀာ အသက္(၁၅)ႎႀစ္ေအာက္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္း ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲကို ရန္ကုန္တိုင္းကို ကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး စတင္ကစားခဲ့ပၝတယ္။
အဲဒီေနာက္ ၁၉၉၆ မႀာ အသက္(၁၇)ႎႀစ္ေအာက္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္း႓ပိႂင္ပၾဲ၊ ၁၉၉၇ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာလူငယ္လက္ေရၾးစင္၊ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္မႀာ စီးပၾား/ကူးသန္း အသင္း၊ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ကေန စ႓ပီးေတာ့ ဘၸာ/အခၾန္အသင္းမႀာ ကစားခဲ့တာ အခုအခဵိန္အထိပၝပဲ။
ေမး။ ႎိုင္ငံတကာ႓ပႂိင္ပၾဲ ပထမဦးဆုံးပၾဲကို သိပၝရေစ...?
ေဴဖ။ ဴမန္မာလူငယ္လက္ေရၾးစင္အေနနဲႛ ၁၉၉၇ ခုႎႀစ္မႀာ မေလးရႀားဖိတ္ေခၞ ခဵစ္ဳကည္ေရးပၾဲမႀာ စတင္ပၝဝင္ကစားခၾင့္ရခဲ့ပၝတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ ရန္ကုန္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဴမန္မာ+မေလးရႀား ခဵစ္ဳကည္ေရးေဴခစမ္းပၾဲမႀာလည္း ဴမန္မာ့ လက္ေရၾးစင္အသင္း႒ကီးမႀာ ႎိုင္ငံတကာ ပထမဦးဆုံးပၾဲအေနနဲႛ ကစားခဲ့ပၝ တယ္။
ေမး။ ၂၀၀၄ တိုက္ဂၝးဖလား႓ပႂိင္ပၾဲတုန္းက ဴမန္မာအသင္းရဲႚ ဂိုးေပၝက္ေရႀႚမႀာ ေတာ္ေတာ္လက္စၾမ္းဴပ ကာကၾယ္ႎိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဴပေပးပၝဦး...?
ေဴဖ။ အဲဒၝကေတာ့ အားလုံးရဲႚ႒ကိႂးစားမႁေဳကာင့္ပၝ။
ေမး။ ၂၀၀၆ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ အစ္ကိုတိုႛဴမန္မာအသင္း ရလဒ္ ဆိုးေတၾနဲႛ ႒ကံႂေတၾႚခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ အသင္းတိုႛနဲႛပၾဲမႀာ ေပးခဲ့ရတဲ့ဂိုးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရႀင္းဴပေပး ပၝဦး...?
ေဴဖ။ လာအိုနဲႛပၾဲမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛဴမန္မာအသင္း ႎိုင္ခဵင္တဲ့စိတ္က ဴပင္းဴပေနေတာ့ တိုက္စစ္ဆင္တဲ့အခဵိန္မႀာ မထင္မႀတ္ဘဲ ဂိုးေတၾေပးလိုက္ရတာပၝ။ ဗီယက္နမ္နဲႛ စင္ကာပူပၾဲေတၾမႀာေတာ့ သူတိုႛကံတရားေဳကာင့္ ႎိုင္သၾားတာပၝ။
ေမး။ မာေဒးကား႓ပိႂင္ပၾဲအတၾက္ ဴမန္မာအသင္းရဲႚ ဴပင္ဆင္မႁနဲႛ ဂိုးသမား(၄)ဦးတိုႛရဲႚ ဴပင္ဆင္ေလ့ကဵင့္မႁေတၾကို သိပၝရေစ...?
ေဴဖ။ ေလ့ကဵင့္မႁကိုေတာ့ ဂိုးနည္းဴပ ဦးမဵႂိးခဵစ္ ေလ့ကဵင့္ေပးပၝတယ္။ ကဵန္တဲ့အပိုင္း ကေတာ့ ဦးဳကည္လၾင္နဲႛ ဦးဆန္းဝင္းတိုႛက ေလ့ကဵင့္ သင္ဳကားေပးပၝတယ္။
ေမး။ ႓ပိႂင္ပၾဲကစားခဵိန္မႀာ ေနာက္တန္းကစားသမားေတၾနဲႛ နားလည္မႁရေအာင္ ဘယ္လိုမဵား ေလ့ကဵင့္ထားပၝသလဲ...?
ေဴဖ။ အဲဒီလို နားလည္မႁရေအာင္ အေတၾႚအ႒ကံႂပိုင္းက သင္သၾားတာပၝ။
ေမး။ အာရႀေဴခစစ္ပၾဲနဲႛ အိုလံပစ္ေဴခစစ္ပၾဲေတၾမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ခဲ့တာေလးေတၾ ေကာ ေဴပာဴပေပးပၝလား...?
ေဴဖ။ အာရႀေဴခစစ္ပၾဲ ပထမအဆင့္မႀာ ဴမန္မာ၊ ေမာ္လ္ဒိုက္နဲႛ ဘရူႎိုင္းအသင္းတိုႛ ေဴခစစ္ပၾဲဝင္ခဲ့ရာမႀာ ဴမန္မာတစ္သင္းသာ ဒုတိယအဆင့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပၝ တယ္။ ဒုတိယအဆင့္မႀာ ဴမန္မာ၊ အီရတ္၊ ဘာရိန္းနဲ့ မေလးရႀားအသင္းတိုႛ (၄)သင္းမႀာ အီရတ္နဲႛ ဘာရိန္းတိုႛ (၂)သင္းပဲ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ ေရာက္သၾား႓ပီး ဴမန္မာနဲႛ မေလးရႀားအသင္းတိုႛ ေဴခစစ္ပၾဲမႀာ ဴပႂတ္သၾားခဲ့ပၝ တယ္။ အိုလံပစ္ေဴခစစ္ပၾဲကို (၂)႒ကိမ္ ေဴခစစ္ပၾဲ ဝင္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ပထမ အ႒ကိမ္မႀာ ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ ဴမန္မာနဲႛ ဗီယက္နမ္တိုႛ ဗီယက္နမ္နဲႛ တရုတ္ႎိုင္ငံတုိႛမႀာ ကစားခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ (၄)သင္းထဲမႀာ တရုတ္တစ္သင္းပဲ အိုလံပစ္ေဴခစစ္ပၾဲ ေအာင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒုတိယအ႒ကိမ္မႀာ ဴမန္မာနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ တိုႛ သူႚေဴမကိုယ့္ေဴမ ႎႀစ္ေကဵာ့ကစားရာမႀာ ဴမန္မာက ေဴခစစ္ပၾဲေအာင္လာ႓ပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ ဴမန္မာနဲႛဂဵပန္ ႎႀစ္ေကဵာ့စလုံး ဂဵပန္မႀာကစားတာ ဂဵပန္က ေဴခစစ္ပၾဲေအာင္သၾားပၝတယ္။
ေမး။ ဂိုးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ဴဖစ္ဖိုႛ ဘယ္လိုအရည္အခဵင္းေတၾ ရႀိဖိုႛလိုသလဲ...?
ေဴဖ။ ဟာ...အဲဒၝအမဵား႒ကီးပဲ။ အဓိကအခဵက္က ဂိုးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္မႀာ စိတ္ဓၝတ္႒ကံႚခိုင္ဖိုႛ လိုအပ္တယ္။ ဂိုးသမားတစ္ေယာက္ဟာ လဵင္ဴမန္ရမယ္၊ ေပၝ့ပၝးရမယ္၊ သၾက္လက္ရမယ္၊ ေဘာလုံးကိုဖမ္းရာမႀာ လက္႓မဲရမယ္။
ေမး။ အခု မာေဒးကား႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ဴမန္မာအသင္း ဘယ္အဆင့္အထိေမ႖ာ္မႀန္းထား ပၝသလဲ...?
ေဴဖ။ ဗိုလ္လုပၾဲအထိ မႀန္းထားပၝတယ္။
ေမး။ ကမၲာေကဵာ္ဂုိးသမားေတၾထဲက ဘယ္သူႚကို အ႒ကႂိက္ဆုံး...?
ေဴဖ။ ဴပင္သစ္ဂိုးသမား ဘားသက္ဇ္နဲႛ စပိန္ဂိုးသမား ကားဆီးလက္စ္ တိုႛပၝ။ သူတိုႛက လဵင္ဴမန္ေပၝ့ပၝးလိုႛပၝ။
ေမး။ အလိုခဵင္ဆုံးဆုဖလားက...?
ေဴဖ။ အခုလက္ရႀိ အာဆီယံဖလားကို လိုခဵင္ပၝတယ္။
ေမး။ မာေဒးကား႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ သတိထားရမယ့္ ႓ပိႂင္ဘက္ေတၾက ဘယ္အသင္းေတၾလဲ...?
ေဴဖ။ ႓ပိႂင္ဘက္အသင္းတိုင္းကို အေလးထားပၝတယ္။
ေမး။ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္မတိုင္မီ ဂဵပန္ေဴခစမ္းပၾဲ အေတၾႚအ႒ကံႂကို ေဴပာဴပေပးပၝဦးခင္ဗဵား...?
ေဴဖ။ ေကာင္းပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလုံးအဖၾဲႚခဵႂပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရၾက္ေပးတာ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းအတၾက္ အကဵႂိးဴဖစ္ထၾန္းေစပၝတယ္။ လဵင္ဴမန္တဲ့ ဂဵပန္အသင္းေတၾနဲႛ ကစားခဲ့ရလိုႛ ကိုယ့္အတၾက္ အမဵား႒ကီး တိုးတက္ေစပၝ တယ္။
ေမး။ ေဘာလုံးကို အရူးအမူးအားေပးတဲ့ ဴမန္မာေဘာလုံးပရိသတ္႒ကီးကို ဘာေဴပာခဵင္ေသးလဲ...?
ေဴဖ။ က႗န္ေတာ္ ေဘာလုံးကန္ႎိုင္သေရၾႚ အေကာင္းဆုံးကစားသၾားပၝ့မယ္။ မာေဒးကား႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ေအာင္ဴမင္မႁရေအာင္ အစၾမ္းကုန္႒ကိႂးစားသၾားပၝမယ္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ -ေအာင္ေအာင္ဦး
အဘအမည္ -ဦးႎိုင္ညၾန္ႛ
မႀတ္ပုံတင္အမႀတ္ -၁၂/လမန(ႎိုင္)၁၂၄၁၆၈
ေမၾးသကၠရာဇ္ -၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္
ေနရပ္လိပ္စာ -အမႀတ္(၂၉)၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမ႒ကီး၊ (၁၃)ရပ္ကၾက္၊ လိႁင္႓မိႂႚနယ္၊ ရန္ကုန္။
လက္ရႀိရာထူး -လက္ေထာက္အေကာက္ခၾန္မႀႃး
ႎိုင္ငံတကာပၾဲ -(၁၀၀)ပၾဲခန္ႛ
အရပ္အဴမင့္ -(၅)ေပ (၇)လက္မ
ေအာင္ဴမင္မႁမႀတ္တမ္း -၂၀၀၁ ခုႎႀစ္၊ အေရႀႚေတာင္အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ၊ တတိယ
-၂၀၀၃ ခုႎႀစ္၊ အေရႀႚေတာင္အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ၊ စတုတၪ
-၂၀၀၄ ခုႎႀစ္၊ Tiger Cup၊ စတုတၪ
-၂၀၀၅ ခုႎႀစ္၊ Grand Royal Challenge Cup၊ ပထမ 
 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе