၂၀၀၅-၀၆ အမႀတ္ေပးဇယား >>
၂၀၀၅-၀၆ ဂုိးသၾင္းဳကသူမဵား >>

၂၀၀၅-၀၆ ခုႎႀစ္ေဘာလံုးရာသီ
ဴမန္မာလိဂ္အမႀတ္ေပးေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
ပၾဲစဥ္ဇယားႎႀင့္အႎိုင္အရႁံး

ပၾဲစဥ္ ရက္စၾဲ ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ႎႀစ္သင္း ကၾင္း အခဵိန္

၁၇.၉.၂၀၀၅

ဘၸာ/အခၾန္

၃-၀

စၾန္ရဲ

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၁၇.၉.၂၀၀၅

စီးပၾား/ကူးသန္း

၇-၀

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၁၇.၉.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၇.၉.၂၀၀၅

ပိုႛေဆာင္ေရး

၂-၀

လယ္/ဆည္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၈.၉.၂၀၀၅

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၁-၀

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၁၈.၉.၂၀၀၅

ေဆာက္လုပ္ေရး

၁-၁

ဴပည္ထဲေရး

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၁၈.၉.၂၀၀၅

ကာကၾယ္ေရး

၁-၂

စၾမ္းအင္

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၈.၉.၂၀၀၅

တံခၾန္

၃-၁

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၄.၉.၂၀၀၅

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၁-၆

ဘၸာ/အခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၁၀

၂၄.၉.၂၀၀၅

စၾန္ရဲ

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၁

၂၄.၉.၂၀၀၅

စီပၾား/ကူးသန္း

၃-၀

လယ္/ဆည္

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၂

၂၄.၉.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၀-၁

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၁၃

၂၅.၉.၂၀၀၅

ပိုႛေဆာင္ေရး

၄-၂

ဴပည္ထဲေရး

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၁၄

၂၅.၉.၂၀၀၅

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၀-၀

စၾမ္းအင္

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၁၅

၂၅.၉.၂၀၀၅

ေဆာက္လုပ္ေရး

၀-၀

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၆

၂၅.၉.၂၀၀၅

ကာကၾယ္ေရး

၀-၀

တံခၾန္

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၇

၁.၁၀.၂၀၀၅

ဘၸာ/အခၾန္

၅-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၁၈

၁.၁၀.၂၀၀၅

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၁-၂

လယ္/ဆည္

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၁၉

၁.၁၀.၂၀၀၅

စၾန္ရဲ

၀-၀

ကေမၲာဇ

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၂၀

၁.၁၀.၂၀၀၅

စီးပၾား/ကူးသန္း

၃-၂

ဴပည္ထဲေရး

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၁

၂.၁၀.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၁-၂

စၾမ္းအင္

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၂၂

၂.၁၀.၂၀၀၅

ပုိႛေဆာင္ေရး

၂-၁

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၃

၂.၁၀.၂၀၀၅

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၀-၁

တံခၾန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၄

၂.၁၀.၂၀၀၅

ေဆာက္လုပ္ေရး

၂-၁

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၂၅

၈.၁၀.၂၀၀၅

လယ္/ဆည္

၀-၅

ဘၸာ/အခၾန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၆

၈.၁၀.၂၀၀၅

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၀-၁

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၂၇

၈.၁၀.၂၀၀၅

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၁-၂

ဴပည္ထဲေရး

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၂၈

၈.၁၀.၂၀၀၅

စၾန္ရဲ

၂-၂

စၾမ္းအင္

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၂၉

၉.၁၀.၂၀၀၅

စီးပၾား/ကူးသန္း

၈-၀

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၃၀

၉.၁၀.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၀-၄

တံခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၃၁

၉.၁၀.၂၀၀၅

ပိုႛေဆာင္ေရး

၁-၁

ကာကၾယ္ေရး

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၃၂

၉.၁၀.၂၀၀၅

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၀-၂

ေဆာက္လုပ္ေရး

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၃၃

၁၅.၁၀.၂၀၀၅

ဘၸာ/အခၾန္

၅-၁

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၃၄

၁၅.၁၀.၂၀၀၅

လယ္/ဆည္

၂-၂

ဴပည္ထဲေရး

ပုဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၃၅

၁၅.၁၀.၂၀၀၅

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၀-၂

စၾမ္းအင္

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၃၆

၁၅.၁၀.၂၀၀၅

ရထားပုႛိေဆာင္ေရး

၂-၁

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၃၇

၁၆.၁၀.၂၀၀၅

စၾန္ရဲ

၁-၃

တံခၾန္

ပေဒသာကၾင္း

၄ နာရီ

၃၈

၁၆.၁၀.၂၀၀၅

စီးပၾား/ကူးသန္း

၁-၁

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၄ နာရီ

၃၉

၁၆.၁၀.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၁-၀

ေဆာက္လုပ္ေရး

ပဒုမၳာကၾင္း

၄ နာရီ

၄၀

၁၆.၁၀.၂၀၀၅

ပိုႛေဆာင္ေရး

၃-၁

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ဝိုင္တီစီ

၄ နာရီ

၄၁

၁၇.၁၂.၂၀၀၅

ဴပည္ထဲေရး

၀-၆

ဘၸာ/အခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၂

၁၈.၁၂.၂၀၀၅

ကေမၲာဇ

၀-၂

စၾမ္းအင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၃

၁၉.၁၂.၂၀၀၅

လယ္/ဆည္

၁-၀

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၄

၂၀.၁၂.၂၀၀၅

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၁-၆

တံခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၅

၂၁.၁၂.၂၀၀၅

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၀-၂

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၆

၂၂.၁၂.၂၀၀၅

စၾန္ရဲ

-၀

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၇

၂၃.၁၂.၂၀၀၅

စီးပၾား/ကူးသန္း

-၂

႓မိႂႚေတာင္စည္ပင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၈

၂၄.၁၂.၂၀၀၅

သစ္ေတာေရးရာ

၂-၂

ပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၄၉

၂၆.၁၂.၂၀၀၅

ဘၸာ/အခၾန္

၂-၀

စၾမ္းအင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၀

၂၇.၁၂.၂၀၀၅

ဴပည္ထဲေရး

၁-၁

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၁

၂၈.၁၂.၂၀၀၅

ကေမၲာဇ

၂-၂

တံခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၂

၂၉.၁၂.၂၀၀၅

လယ္/ဆည္

၁-၂

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၃

၃၁.၁၂.၂၀၀၅

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၀-၁

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၄

.၁.၂၀၀၆

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၂-၀

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၅

.၁.၂၀၀၆

စၾန္ရဲ

၂-၁

ပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၆

.၁.၂၀၀၆

စီးပၾား/ ကူးသန္း

၃-၁

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၇

.၁.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၀-၂

ဘၸာ/အခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၈

.၁.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

၂-၀

တံခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၅၉

.၁.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

၁-၀

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၀

.၁.၂၀၀၆

ကေမၲာဇ

၁-၀

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၁

.၁.၂၀၀၆

လယ္/ဆည္

၁-၃

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၂

၁၀.၁.၂၀၀၆

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၁-၆

ပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၃

၁၁.၁.၂၀၀၆

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၀-၄

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၄

၁၂.၁.၂၀၀၆

စၾန္ရဲ

-၂

စီးပၾား/ကူးသန္း

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၅

၁၄.၁.၂၀၀၆

ဘၸာ/အခၾန္

-၀

တံခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၆

၁၅.၁.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၀-၀

ကာကၾယ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၇

၁၆.၁.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

-၁

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၈

၁.၂.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

-၁

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၆၉

၁၈.၁.၂၀၀၆

ကေမၲာဇ

၀-၄

ပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၀

၁၉.၁.၂၀၀၆

လယ္/ဆည္

၁-၂

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၁

၂၀.၁.၂၀၀၆

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

-၃

စီးပၾား/ ကူးသန္း

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၂

၂၁.၁.၂၀၀၆

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

၁-၁

စၾန္ရဲ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၃

၁၄.၂.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၀-၄

ဘၸာ/အခၾန္

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၄

၁၄.၂.၂၀၀၆

တံခၾန္

၂-

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၅

၁၅.၂.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

-၃

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၆

၁၅.၂.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

-

ပိုႛေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၇

၁၆.၂.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

၂-၀

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၈

၁၆.၂.၂၀၀၆

ကေမၲာဇ

-၁

စီးပၾား/ကူးသန္း

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၇၉

၁၇.၂.၂၀၀၆

လယ္/ဆည္

-၁

စၾန္ရဲ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၀

၁၇.၂.၂၀၀၆

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

၀-၄

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၁

၁၈.၂.၂၀၀၆

ဘၸာ/အခၾန္

-၀

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၂

၁၈.၂.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၀-၁

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၃

၁၉.၂.၂၀၀၆

တံခၾန္

၀-၁

ပုိႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၄

၁၉.၂.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၂-၁

သစ္ေတာေရးရာ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၅

၂၀.၂.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

၀-၃

စီးပၾား/ကူးသန္း

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၆

၂၀.၂.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

၃-၂

စၾန္ရဲ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၇

၂၁.၂.၂၀၀၆

ကေမၲာဇ

၂-၀

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၈

၂၁.၂.၂၀၀၆

လယ္/ဆည္

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၈၉

၂၂.၂.၂၀၀၆

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၀-၁

ဘၸာ/အခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၀

၂၂.၂.၂၀၀၆

ေဆာက္လုပ္ေရး

၁-၀

ပိုႛေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၁

၂၃.၂.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၀-

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၂

၂၃.၂.၂၀၀၆

တံခၾန္

၃-၃

စီးပၾား/ကူးသန္း

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၃

၂၄.၂.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၃-၂

စၾန္ရဲ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၄

၄.၂.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

-၂

ရထားပုႛိေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၅

၂၆.၂.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၆

၂၆.၂.၂၀၀၆

ကေမၲာဇ

-၀

လယ္/ဆည္

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၇

၂၇.၂.၂၀၀၆

ဘၸာ/အခၾန္

၁-၁

ပိုႛေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၈

၂၇.၂.၂၀၀၆

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၀-၀

သစ္ေတာေရးရာ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၉၉

၂၈.၂.၂၀၀၆

ေဆာက္လုပ္ေရး

၁-၀

စီးပၾား/ကူးသန္း

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၀

၂၈.၂.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၁-၂

စၾန္ရဲ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၁

.၃.၂၀၀၆

တံခၾန္

၄-၂

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၂

.၃.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၃

.၃.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

၃-၀

လယ္/ဆည္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၄

.၃.၂၀၀၆

ဴပည္ထဲေရး

၀-၁

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၅

၄.၃.၂၀၀၆

ဘၸာ/အခၾန္

၂-၀

သစ္ေတာေရးရာ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၆

၄.၃.၂၀၀၆

ပိုႛေဆာင္ေရး

၀-၀

စီးပၾား/ကူးသန္း

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၇

.၃.၂၀၀၆

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၁-၁

စၾန္ရဲ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၈

၅.၃.၂၀၀၆

ေဆာက္လုပ္ေရး

၃-၀

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၀၉

.၃.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၀

၆.၃.၂၀၀၆

တံခၾန္

၀-၁

လယ္/ဆည္

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၁

၇.၃.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၁-၁

ကေမၲာဇ

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၂

.၃.၂၀၀၆

စၾမ္းအင္

၃-၁

ဴပည္ထဲေရး

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၃

၈.၃.၂၀၀၆

စီးပၾား/ကူးသန္း

၁-၀

ဘၸာ/အခၾန္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၄

.၃.၂၀၀၆

သစ္ေတာေရးရာ

၄-၁

စၾန္ရဲ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၅

၉.၃.၂၀၀၆

ပိုႛေဆာင္ေရး

၃-၀

ရထားပိုႛေဆာင္ေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၆

.၃.၂၀၀၆

႓မိႂႚေတာင္စည္ပင္

၂-၀

တပ္မေတာ္ဳကည္း(က)

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၇

၀.၃.၂၀၀၆

ေဆာက္လုပ္ေရး

၀-၁

လယ္/ဆည္

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၈

၀.၃.၂၀၀၆

ကာကၾယ္ေရး

၁-၁

ကေမၲာဇ

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၁၉

၁.၃.၂၀၀၆

တံခၾန္

၁-၀

ဴပည္ထဲေရး

ေအာင္ဆန္း

၁၅း၃၀ နာရီ

၁၂၀

၁.၃.၂၀၀၆

လယ္ယာ/ထၾက္ကုန္

၁-၁

စၾမ္းအင္

ဝိုင္တီစီ

၁၅း၃၀ နာရီ

we received

page views since 2005
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе