၂၀၀၅ ခုႎႀစ္
႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား
Futsal ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ
ပၾဲစဥ္ဇယား
 ပေဒသာမုိးလုံေလလုံအားကစားကၾင္း
(ေတာင္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္၊ ပေဒသာကစားကၾင္းအနီး)

ကၾင္း ၂

ရက္စၾဲ

ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္အသင္း

အုပ္စု
၂၀-၁၀-၂၀၀၅ Golden Star F.C ၂-၀ Star Ling
  Danger ၁၁-၁၁ စက္မႁလူငယ္
  Vipers ၃-၁၈ ပုလဲ႓မိႂႚသစ္
  All Star ၁၆-၆ AM F.C
၂၁-၁၀-၂၀၀၅ Rainbow ၂-၀ Century Club ၁၃
  Jaga လူငယ္ ၁၂-၇ အေပဵာ္တမ္း ၁၃
  Jordan Brand ၃-၈ ဆ/မ စက္မႁလူငယ္ ၁၄
  Prodisies F.C ၉-၁၃ 44 Comrade ၁၄
၂၂-၁၀-၂၀၀၅ Something ၅-၁၂ Galaxy ၂၁
  ေရၿက႗န္းသား ၆-၁၃ Brothers ၂၁
  ဆရာစံေဴမာက္/ေရႀႚ ၃-၆ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၂၂
  ႓မိႂႚသစ္လူငယ္ ၁၁-၄ PTN F.C ၂၂
၂၃-၁၀-၂၀၀၅ SKy Blue ၅-၉ ဇီဝကလူငယ္ ၂၉
  Sixteen-two F.C ၁၁-၇ Manber Club ၂၉
  Golden Eagles ၆-၄ ေတာင္ဒဂံု (Hero) ၃၀
  ေပၝင္ခဵိန္ယူႎိုက္တက္ ၁၀-၈ Non Stop ၃၀
၂၄-၁၀-၂၀၀၅ ၾGl United ၄-၅ သုဝဏၧ/အားကာဝင္း ၃၇
  ေတာင္ဥကၠလာပလူငယ္ ၉-၈ ဘုရား႒ကီးလူငယ္ ၃၇
  shwe paukkan youth ၁၀-၃ Half Volope ၃၈
  Best Friend ၆-၂၀ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၃၈
၂၅-၁၀-၂၀၀၅ တက္ကလပ္ ၂-၁၅ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၄၅
  Elevator ၀-၂ ကဵားနက္ ၄၅
  MOMILI ၁၁-၅ FFC ၄၆
  MA United ၈-၁၄ SARA ၄၆
၂၆-၁၀-၂၀၀၅ ထူး ၁၀-၄ Lucky Seven ၅၃
  ကိုရိုနာဖူဆယ္ ၁-၁၈ သိမ္ဴဖႃလူငယ္ ၅၃
  Vimpires ၅-၆ TSC ၅၄
  ဂႎၨဝင္သစ္ ၅-၁၁ Little Boys ၅၄
၂၈-၁၀-၂၀၀၅ Dream Team ၀-၀ အားမာန္ ၆၁
  ၃၄ လူငယ္ ၂-၅ Royal Rose F.C ၆၁
  Eleven Star ၆-၄ ေပၞတို ၆၂
  ေအာင္ဴမန္မာ ၁၀-၁ D - Twelve ၆၂
၃၀-၁၀-၂၀၀၅ Golden Star F.c ၅-၃ စက္မႁလူငယ္
  စတားလိုင္း ၀-၂ Danger Club
  Vipers ၂-၁၃ AM F.C
  All Star ၁၈-၁၀ ပုလဲ႓မိႂႚသစ္
၁-၁၁-၂၀၀၅ Rainbow ၉-၅ အေပဵာ္တမ္း ၁၃
  Jaga လူငယ္ ၂-၀ Century Club ၁၃
  Jordan Brand ၄-၁၂ 44 Comrade ၁၄
  Prodisies F.C ၉-၆ ဆ/မ စက္မႁလူငယ္ ၁၄
၃-၁၁-၂၀၀၅ Something -၁၂ Brothers ၂၁
  ေရၿက႗န္းသာ ၅-၁၈ Galaxy ၂၁
  ဆရာစံေဴမာက္/ေရႀႚ ၈-၂ PTN F.C ၂၂
  ႓မိႂႚသစ္လူငယ္ ၈-၄ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၂၂
၆-၁၁-၂၀၀၅ တက္ကလပ္ ၁၀-၃ ကဵားနက္ ၄၅
  Elevator ၀-၂ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၄၅
  MOMILI ၉-၉ SARA ၄၆
  MA United ၈-၅ F.F.C ၄၆
၇-၁၁-၂၀၀၅ ADIDAS ၁၇-၆ Lucky Seven ၅၃
  ထူး ၁၀-၄ ကိုရိုနာဖူဆယ္ ၅၃
  Top Star ၆-၇ Little Boys ၅၄
  Vampires ၄-၁၃ ဂႎၨဝင္သစ္ ၅၄
၈-၁၁-၂၀၀၅ နကၡတ္ ၂-၀ အားမာန္ ၆၁
  Dream Team ၀-၂ ၃၄ လူငယ္ ၆၁
  Question Club ၁-၁၄ ေပၞတို ၆၂
  Eleven Star ၈-၄ ေအာင္ဴမန္မာ ၆၂
၉-၁၁-၂၀၀၅ ၾGolden Star F.C ၆-၈ Danger Club
  စက္မႁလူငယ္ ၂-၀ စတားလိုင္း
  Vipers ၄-၁၆ All Star
  AM F.C ၂-၀ ပုလဲ႓မိႂႚသစ္
၁၀-၁၁-၂၀၀၅ Rainbow ၆-၁၆ Jaga လူငယ္ ၁၃
  အေပဵာ္တမ္း ၂-၀ Century Club ၁၃
  Jordan Brand ၀-၂ Prodisies F.C ၁၄
  44 Comrade ၉-၂ ဆ/မ စက္မႁလူငယ္ 14
၁၁-၁၁-၂၀၀၅ Something ၀-၀ ေရၿက႗န္းသာ ၂၁
  Brothers ၅-၁၉ Galaxy ၂၁
  ဆရာစံေဴမာက္/ေရႀႚ ၅-၁၁ ႓မိႂႚသစ္လူငယ္ ၂၂
  PTN F.C ၃-၇ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၂၂
၁၂-၁၁-၂၀၀၅ Sky Blue ၀-၂ Sixteen-two F.C ၂၉
  Manber Club ၈-၈ ဇီဝကလူငယ္ ၂၉
  Golden Eagles ၁၂-၁ ေပၝင္ခဵိန္ယူႎိုက္တက္ ၃၀
  Non Stop ၄-၆ ေတာင္ဒဂံု (Hero) ၃၀
၁၃-၁၁-၂၀၀၅ GL United ၅-၁၃ ေတာင္ဥကၠလာပလူငယ္ ၃၇
  ဘုရား႒ကီးလူငယ္ ၄-၇ သုဝဏၧအား/ကာဝင္း ၃၇
  Shwe Paukkan Youth ၁၃-၈ Best Friend ၃၈
  ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၁၈-၂ Danger Club ၃၈
၁၄-၁၁-၂၀၀၅ တက္ကလပ္ ၀-၀ Elevator ၄၅
  ကဵားနက္ ၅-၁၅ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၄၅
  MOMILI ၁၂-၅ MA United ၄၆
  SARA ၂၁-၅ F.F.C ၄၆
၁၆-၁၁-၂၀၀၅ ADIDAS ၈-၅ သိမ္ဴဖႃလူငယ္ ၅၃
  ကိုရိုနာဖူဆယ္ ၉-၁၁ Lucky Seven ၅၃
  Top Star ၄-၄ Little Boys ၅၄
  ဂႎၨဝင္သစ္ ၄-၄ TSC ၅၄
၁၇-၁၁-၂၀၀၅ နကၡတ္ ၂-၁၃ Royal Rose F.C ၆၁
  (၃၄) လူငယ္ ၂-၀ အားမာန္ ၆၁
  Question Club ၆-၂ D-Twelve ၆၂
  ေအာင္ဴမန္မာ ၁၀-၇ ေပၞတို ၆၂
၁၈-၁၁-၂၀၀၅ ADIDAS ၂-၀ ကိုရိုနာဖူဆယ္ ၅၃
  ထူး ၀-၄ သိမ္ဴဖႃလူငယ္ ၅၃
  Top Star ၂-၀ ဂႎၨဝင္သစ္ ၅၄
  Vampires ၃-၉ Little Boys ၅၄
၁၉-၁၁-၂၀၀၅ နကၡတ္ ၀-၀ (၃၄)လူငယ္ ၆၁
  Dream Team ၀-၂ Royal Rose F.C ၆၁
  Question Club ၈-၁၅ ေအာင္ဴမန္မာ ၆၂
  Eleven Star ၈-၅ D - Twelve ၆၂
၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ADIDAS ၆-၄ ထူး ၅၃
  သိမ္ဴဖႃလူငယ္ ၀-၂ Lucky Seven ၅၃
  Top Star ၀-၀ Vampires ၅၄
  Little Boys ၃- TSC ၅၄
၂၁-၁၁-၂၀၀၅ နကၡတ္ ၀-၀ ီDream Team ၆၁
  Royal Rose F.C ၂-၀ အားမာန္ ၆၁
  Question Club -၁၂ Eleven Star ၆၂
  D-Twelve ၀-၀ ေပၞတို ၆၂
၂၂-၁၁-၂၀၀၅ SKY BLUE ၀-၀ Manber Club ၂၉
  Sixteen-two F.C ၁၂-၃ ဇီဝကလူငယ္ ၂၉
  ၾGolden Eagles ၂-၀ Non Stop ၃၀
  ေပၝင္ခဵိန္ယူႎိုက္တက္ ၅-၇ ေတာင္ဒဂံု (Hero) ၃၀
၂၃-၁၁-၂၀၀၅ GL United ၂-၀ ဘုရား႒ကီးလူငယ္ ၃၇
  ေတာင္ဥကၠလာပလူငယ္ ၀-၀ သုဝဏၧအား/ကာဝင္း ၃၇
  Shwe Paukkan youth ၂-၁၅ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၃၈
  Best Friend ၂-၀ Danger Club ၃၈
 

we received

page views since 2005

 

www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе