ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္
၂၀၀၅ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား ဖူဆယ္ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
ဒုတိယအဆင့္ (ရႁံး/ထၾက္) ႓ပိႂင္ပၾဲ၊ ပၾဲစဥ္ဇယား
ကၾင္း-႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရံု

 

စဥ္

ရက္စၾဲ

ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္အသင္း

အုပ္စု

အခဵိန္

၂၇.၁၁.၀၅

(၈)လမ္းလူငယ္

၁၅-၆

Red Devils

၈ း ၀၀

၂။

၂၇.၁၁.၀၅

Shiah youth

၁-၆

All Stars

၉ း ၁၅

၃။

၂၇.၁၁.၀၅

Damaparla Utd

၂-၁၇

႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္

၁၀ း ၃၀

၄။

၂၇.၁၁.၀၅

မီးဒံုးလူငယ္

၂-၅

Pole Stars

၁၁ း ၄၅

၅။

၂၈.၁၁.၀၅

Batar

၁၁-၁၄

သုဝဏၧလူငယ္

၈ း ၀၀

၆။

၂၈.၁၁.၀၅

Galaxy

၈-၃

44 comrade

၉ း ၁၅

၇။

၂၈.၁၁.၀၅

ထၾန္းေတာက္လူငယ္

၈-၆

All Stars (ေကာ့မူး)

၁၀ း ၃၀

၈။

၂၈.၁၁.၀၅

Sara

၁၂-၅

ေစတန္

၁၁ း ၄၅

၉။

၂၉.၁၁.၀၅

Amicable

၁၃-၇

S.P Stars

၈ း ၀၀

၁၀။

၂၉.၁၁.၀၅

တ/ဥကၠလာ႓မိႂႚနယ္

၆-၇

ရူပဒဂံု

၉ း ၁၅

၁၁။

၂၉.၁၁.၀၅

Royal Seaman

၁၄-၁၂

ကာကၾယ္ေရး

၉ း ၁၅

၁၂။

၂၉.၁၁.၀၅

Turbo

၉-၆

Real Dagon

၁၁ း ၄၅

၁၃။

၃၀.၁၁.၀၅

Sixteen-two

၈-၉

R.C United

၈ း ၀၀

၁၄။

၃၀.၁၁.၀၅

A.Y.F.C

၆-၁၃

U.P.T

၉ း ၁၅

၁၅။

၃၀.၁၁.၀၅

႒ကီး (၅) ႒ကီး

၁၀-၈

ACT

၁၀ း ၃၀

၁၆။

၃၀.၁၁.၀၅

Danger Club

၃-၁၄

စမ္းေခဵာင္းလူငယ္

၁၁ း ၄၅

 

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္
၂၀၀၅ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား ဖူဆယ္ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
ဒုတိယအဆင့္ (ရႁံး/ထၾက္) ႓ပိႂင္ပၾဲ၊ ပၾဲစဥ္ဇယား
ကၾင္း-ပေဒသာအားကစားရံု

      

စဥ္

ရက္စၾဲ

ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္အသင္း

အုပ္စု

အခဵိန္

၁၇။

၂၇.၁၁.၀၅

ဗဟန္းလူငယ္

၄-၃

Real Stars

၈ း ၀၀

၁၈

၂၇.၁၁.၀၅

ဂဵက္ဆင္လူငယ္

၇-၅

႓မိႂႚေဟာင္းအေရႀႚလူငယ္

၉ း ၁၅

၁၉

၂၇.၁၁.၀၅

ေရၾလူငယ္ (S.O.A)

၈-၁၄

Jaga

၁၀ း ၃၀

၂၀

၂၇.၁၁.၀၅

ဴမန္မာႎိုင္ငံပင္လယ္ကူး
သေဘႆာသားမဵား

၃-၆

လင္းစေဒၝင္း

၁၁ း ၄၅

၂၁

၂၈.၁၁.၀၅

Lettle Boys

၄-၃

႒ကိႂႚကုန္းလူငယ္

၈ း ၀၀

၂၂

၂၈.၁၁.၀၅

Youth Devils

၈-၅

Golden Eagle

၉ း ၁၅

၂၃

၂၈.၁၁.၀၅

F.C 13 (ရန္ကင္း)

၃-၁

I.C Boys

၁၀ း ၃၀

၂၄

၂၈.၁၁.၀၅

Royal Rose

၁၂-၄

S.T.K

၁၁ း ၄၅

၂၅

၂၉.၁၁.၀၅

႓မိႂႚသစ္လူငယ္

၁၃-၆

ဆန္တို

၈ း ၀၀

၂၆။

၂၉.၁၁.၀၅

D.I United

၈-၉

ဧရာစတား(ပုိႛေဆာင္ေရး)

၁၀ း ၃၀

၂၇။

၂၉.၁၁.၀၅

ဆရာစံ (ေတာင္)

၉-၁၀

သေဘႆာကဵင္းလူငယ္

၁၀ း ၃၀

၂၈။

၂၉.၁၁.၀၅

ADIDAS

၃-၅

X.Ray

၁၁ း ၄၅

၂၉။

၃၀.၁၁.၀၅

စံခဵိန္သစ္လူငယ္

၃-၉

ေရၿက႗န္းသား(တက္ေခတ္)

၈ း ၀၀

၃၀။

၃၀.၁၁.၀၅

April Rain(Video)

၉-၁၂

Eleven Stars

၉ း ၁၅

၃၁။

၃၀.၁၁.၀၅

ေရၿဴခေသႆ့

၄-၁၃

ဝီရ

၁၀ း ၃၀

၃၂။

၃၀.၁၁.၀၅

ဘာစီလူငယ္

၁၁-၅

သစ္ေတာ

၁၁ း ၄၅

 

၂၀၀၅ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား ဖူဆယ္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ
ဒုတိယအဆင့္ အသင္း(၃၂)သင္း ရံႁးထၾက္ပၾဲစဥ္မဵား

ပၾဲစဥ္ ရက္စၾဲ ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ႎႀစ္သင္း အုပ္စု ကၾင္း
၁.၁၂.၀၅ ဗဟန္းလူငယ္ ၅-၆ ဂဵက္ဆင္ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁.၁၂.၀၅ Jaga ၁၀-၉ လင္းစေဒၝင္း ပေဒသာအားကစားရုံ
၁.၁၂.၀၅ (၈)လမ္းလူငယ္ ၅-၆ All Stars ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၁.၁၂.၀၅ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၂၀-၆ Pole Stars ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၂.၁၂.၀၅ Little Boys ၄-၉ Youth Devils ပေဒသာအားကစားရုံ
၂.၁၂.၀၅ F.C 13(Yankin) ၆-၄ Royal Rose ပေဒသာအားကစားရုံ
၂.၁၂.၀၅ သုဝဏၧ ၈-၁၇ Galaxy ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၂.၁၂.၀၅ ထၾန္းေတာက္လူငယ္ ၅-၉ Sara ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၃.၁၂.၀၅ ႓မိႂႚသစ္လူငယ္ ၄-၇ ဧရာစတား ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၀ ၃.၁၂.၀၅ သေဘႆာကဵင္းလူငယ္ ၁၄-၈ X-Rays ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၁ ၃.၁၂.၀၅ AMICABLE ၁၆-၁၀ ရူပဒဂုံ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၁၂ ၃.၁၂.၀၅ Royal Seaman ၁၃-၆ Turbo ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၁၃ ၄.၁၂.၀၅ ေရၿက႗န္းသား(တက္ေခတ္) ၁၀-၇ Eleven Stars ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၄ ၄.၁၂.၀၅ ဝီရ ၁၀-၄ ဘာစီလူငယ္ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၅ ၄.၁၂.၀၅ R.C Utd ၄-၁၂ U.P.T ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
၁၆ ၄.၁၂.၀၅ ႒ကီး(၅)႒ကီး ၂-၁၄ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္အားကစားရုံ
 

၂၀၀၅ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား ဖူဆယ္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ
တတိယအဆင့္ အသင္း(၁၆)သင္း ရံႁးထၾက္ပၾဲစဥ္မဵား

ပၾဲစဥ္ ရက္စၾဲ ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ႎႀစ္သင္း အခဵိန္ ကၾင္း
.၁၂.၀၅ Galaxy ၁၇-၈ F.C 13(Yankin) ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
.၁၂.၀၅ Jaga ၇-၈ Youth Devils ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
.၁၂.၀၅ သေဘႆာကဵင္းလူငယ္ ၅-၈ ဂဵက္ဆင္ ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၈.၁၂.၀၅ U.P.T ၂-၉ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
.၁၂.၀၅ Sara ၆-၄ ဧရာစတား ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၉.၁၂.၀၅ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၁၄-၅ AMICABLE ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၀.၁၂.၀၅ Royal Seaman ၅-၃ ေရၿက႗န္းသား(တက္ေခတ္) ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၀.၁၂.၀၅ ဝီရ ၆-၉ All Stars ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
ကၾားတားဖုိင္နယ္
၁၁.၁၂.၀၅ Galaxy ၅-၈ Youth Devils ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၀ ၁၁.၁၂.၀၅ ဂဵက္ဆင္ ၃-၉ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၁ ၁၂.၁၂.၀၅ Sara ၄-၈ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၀၉း၀၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
၁၂ ၁၂.၁၂.၀၅ Royal Seaman ၁၀-၃ All Stars ၁၀း၃၀ ပေဒသာအားကစားရုံ
ဆီမီးဖုိင္နယ္
၁၃ ၁၆.၁.၀၆ Youth Devils ၇-၁၀ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ ၀၁း၀၀ သုဝဏၧအမဵႂိးသားအားကစားရုံ-၁
၁၄ ၁၆.၁.၀၆ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၇-၃ Royal Seaman း၃၀ သုဝဏၧအမဵႂိးသားအားကစားရုံ-၁
ဖုိင္နယ္
၁၅ ၁၈.၁.၀၆ စမ္းေခဵာင္းလူငယ္ူ ၀-၈ ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ ၀၉း၃၀ သုဝဏၧအမဵႂိးသားအားကစားရုံ-၁
 

we received

page views since 2005

 

www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке