၂၀၀၅ ခုႎႀစ္
႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား
Futsal ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ
ပၾဲစဥ္ဇယား
သန္လဵင္-(သီဟဒီပ)အားကစားကၾင္း

ကၾင္း ၃

ရက္စၾဲ

ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္အသင္း

အုပ္စု
၂၀-၁၀-၂၀၀၅ S.P Star (စံဴပစတား) ၁၃-၃ A & S 25
  ပဵံလၿားကလပ္ ၉-၇ ရၾက္သစ္
  F.C Seventeen ၆-၄ ကၾက္သစ္လူငယ္
  A.Y F.C ၅-၅ Forward F.C
၂၁-၁၀-၂၀၀၅ P.T.N လူငယ္ ၄-၉ All Stars (ေကာ့မႀႃး) ၁၁
  G.T.C ၆-၃ ႎႀင္းဆီ ၁၁
  TYCOON ၆-၂ ဒဂုံလူငယ္ ၁၂
  အေရႀႚပုိင္းတကၠသုိလ္ ၂-၈ Red Devils ၁၂
၂၂-၁၀-၂၀၀၅ Deman ၀-၂ ထၾန္းေထာက္လူငယ္ ၁၉
  ေရၿငယ္ငယ္ ၁၂-၄ ေရေကဵာ္လူငယ္ ၁၉
  ရူပဒဂုံ ၁၂-၅ K.M Virus ၂၀
  ႒ကံခင္းစုလူငယ္ ၁၅-၁၃ U 45 ၂၀
၂၃-၁၀-၂၀၀၅ Yanmar WSA ၁၄-၃ Ivan F.C ၂၇
  Miralce (ေကဵာက္ေဴမာင္း) ၅-၁၆ သစ္ေတာလူငယ္ ၂၇
  ကာလု ၇-၁ New Day ၂၈
  Youth Stars ၄-၁၃ Real Dagon ၂၈
၂၄-၁၀-၂၀၀၅ G.F ၁၄-၇ ေအဂဵက္ ၃၅
  အဴဖႃေရာင္ ၆-၇ D.T Utd ၃၅
  Star Voda ၀-၂ Ayer Star ၃၆
  ေလးေထာင့္ကန္လူငယ္ ၆-၉ SKY F.C ၃၆
၂၅-၁၀-၂၀၀၅ ဴမန္မာႎုိင္ငံပင္လယ္ကူးသေဘႆာသားမဵား ၂-၀ The One ၄၃
  S.P United ၅-၂ Gladiator F.C ၄၃
  အေဖၞ ၅-၁၂ လင္းစေဒၝင္း ၄၄
  G.C United ၈-၄ Flamingo ၄၄
၂၆-၁၀-၂၀၀၅ လူသစ္ေလးမဵား ၀-၀ ေကဵာက္ေဴမာင္းလူငယ္ ၅၁
  အနာဂတ္ရဲႚေရၿလူငယ္ ၂-၆ ထိပ္တန္း ၅၁
  Starability ၅-၁၇ သုဝဏၧလူငယ္ ၅၂
  T.T.G F.C ၁၁-၄ Diamond Glatices ၅၂
၁-၁၁-၂၀၀၅ P.T.N လူငယ္ ၉-၂ ႎႀင္းဆီ ၁၁
  All Star (ေကာ့မႀႃး) ၅-၅ G.T.C ၁၁
  TYCOON ၃-၆ Red Devils ၁၂
  ဒဂုံလူငယ္ ၄-၅ အေရႀႚပုိင္းတကၠသုိလ္ ၁၂
၃-၁၁-၂၀၀၅ Deman ၀-၂ ေရေကဵာ္လူငယ္ ၁၉
  ထၾန္းေထာက္လူငယ္ ၅-၃ ေရၿငယ္ငယ္ ၁၉
  ရူပဒဂုံ ၁၁-၃ U 45 ၂၀
  K.M Virus ၁၁-၄ ႒ကံခင္းစုလူငယ္ ၂၀
၄-၁၁-၂၀၀၅ Myanmar WSA ၈-၁၀ သစ္ေတာလူငယ္ ၂၇
  Ivan F.C ၀-၂ Maracle (ေကဵာက္ေဴမာင္း) ၂၇
  ကာလု ၆-၆ Real Dagon ၂၈
  New Day ၇-၄ Youth Stars ၂၈
၅-၁၁-၂၀၀၅ G.F ၃-၉ D.I Utd ၃၅
  ေအဂဵက္ ၅-၅ အဴဖႃေရာင္ ၃၅
  Star Voda ၀-၂ Sky F.C ၃၆
  Ayer Stars ၁၂-၂ ေလးေထာင့္ကန္လူငယ္ ၃၆
၆-၁၁-၂၀၀၅ ဴမန္မာႎုိင္ငံပင္လယ္ကူးသေဘႆာသားမဵား ၉-၃ Gladiator F.C ၄၃
  The One ၀-၂ S.P United ၄၃
  အေဖၞ ၃-၆ Flamingo ၄၄
  လင္းစေဒၝင္း ၈-၄ G.C United ၄၄
၇-၁၁-၂၀၀၅ Youth Devils ၂-၀ ေကဵာက္ေဴမာင္းလူငယ္ ၅၁
  လူသစ္ေလးမဵား ၀-၂ အနာဂတ္ရဲႚေရၿလူငယ္ ၅၁
  Good ever ၀-၂ သုဝဏၧလူငယ္ ၅၂
  Starability ၃-၂ T.T.G F.C ၅၂
၈-၁၁-၂၀၀၅ ကာကၾယ္ေရး ၁၂-၇ Discovery ၅၉
  ဗုိလ္ေတဇ ၁-၁၀ စပုိႛဒင္း ၅၉
  ေအာင္ေတဇ ၀-၂ Yuzana ၆၀
  Cross of Iron ၀-၂ ဆိပ္ကမ္းလူငယ္ ၆၀
၉-၁၁-၂၀၀၅ S.P Star (စံဴပစတား) ၈-၄ ပဵံလၿားကလပ္
  ရၾက္သစ္ ၇-၅ A & S 25
  F.C Seventeen ၃-၈ A.Y F.C
  Forward F.C ၃-၅ ကၾက္သစ္လူငယ္
၁၀-၁၁-၂၀၀၅ P.T.N လူငယ္ ၈-၃ G.T.C ၁၁
  ႎႀင္းဆီ ၈-၁၃ All Star (ေကာ့မႀႃး) ၁၁
  TYCOON ၅-၃ အေရႀႚပုိင္းတကၠသုိလ္ ၁၂
  Red Devils Generation ၈-၃ ဒဂုံလူငယ္ ၁၂
၁၁-၁၁-၂၀၀၅ Deman ၀-၂ ေရၿငယ္ငယ္ ၁၉
  ေရေကဵာ္လူငယ္ ၃-၃ ထၾန္းေတာက္လူငယ္ ၁၉
  ရူပဒဂုံ ၂-၀ ႒ကံခင္းစုလူငယ္ ၂၀
  U 45 ၁၁-၁၀ K.M Virus ၂၀
၁၂-၁၁-၂၀၀၅ Myanmar WSA ၂-၀ Maracle (ေကဵာက္ေဴမာင္း) ၂၇
  သစ္ေတာလူငယ္ ၂-၀ Ivan F.C ၂၇
  ကာလု ၂၂-၄ Youth Stars ၂၈
  Real Dagon ၃၀-၅ New Day ၂၈
၁၃-၁၁-၂၀၀၅ G.F ၀-၀ အဴဖႃေရာင္ ၃၅
  D.T Utd ၁၇-၂ ေအဂဵက္ ၃၅
  Star Voda -၂ ေလးေထာင့္ကန္လူငယ္ ၃၆
  Sky F.C ၇-၈ Ayer Star ၃၆
၁၄-၁၁-၂၀၀၅ ဴမန္မာနုိင္ငံပင္လယ္ကူးသေဘႆာသားမဵား -၄ S.P United ၄၃
  Gladiator F.C ၂-၀ The One ၄၃
  အေဖၞ ၀-၂ G.C United ၄၄
  Flamingo ၃-၁၁ လင္းစေဒၝင္း ၄၄
၁၆-၁၁-၂၀၀၅ Youth Devils ၁၀-၈ ထိပ္တန္း ၅၁
  ေကဵာက္ေဴမာင္းလူငယ္ ၀-၂ အနာဂတ္ရဲႚေရၿလူငယ္ ၅၁
  Good ever ၀-၂ Diamon Glatices ၅၂
  သုဝဏၧလူငယ္ ၂-၀ T.T.G F.C ၅၂
၁၇-၁၁-၂၀၀၅ ကာကၾယ္ေရး ၁၃-၄ Seven Stars ၅၉
  Discovery ၉-၃ စပုိႛဒင္း ၅၉
  ေအာင္ေတဇ ၀-၂ I.C Boy ၆၀
  Yuzana ၂-၇ ဆိပ္ကမ္းလူငယ္ ၆၀
၁၈-၁၁-၂၀၀၅ Youth Devils ၃-၂ အနာဂတ္ရဲႚေရၿလူငယ္ ၅၁
  ထိပ္တန္း ၂-၀ လူသစ္ေလးမဵား ၅၁
  Good ever ၀-၀ T.T.G F.C ၅၂
  Diamond Glatices ၆-၈ Starability ၅၂
၁၉-၁၁-၂၀၀၅ ကာကၾယ္ေရး ၁၄-၄ စပုိႛဒင္း ၅၉
  Seven Stars ၈-၁၁ ဗုိလ္ေတဇ ၅၉
  ေအာင္ေတဇ ၀-၂ ဆိပ္ကမ္းလူငယ္ ၆၀
  I.C Boy ၅-၄ Cross of Iron ၆၀
၂၀-၁၁-၂၀၀၅ Youth Devils ၂-၀ လူသစ္ေလးမဵား ၅၁
  ထိပ္တန္း ၀-၀ ေကဵာက္ေဴမာင္းလူငယ္ ၅၁
  Good ever ၀-၂ Starability ၅၂
  Diamond Glatices ၄-၁၂ သုဝဏၧလူငယ္ ၅၂
၂၁-၁၁-၂၀၀၅ ကာကၾယ္ေရး ၁၅-၂ ဗုိလ္ေတဇ ၅၉
  Seven Stars ၀-၂ Discovery ၅၉
  ေအာင္ေတဇ ၀-၀ Cross of Iron ၆၀
  I.C Boy -၄ Yuzana ၆၀
၂၂-၁၁-၂၀၀၅ ဗုိလ္ေတဇ ၀-၂ Discovery ၅၉
  စပုိးဒင္း ၀-၀ Seven Stars ၅၉
  Cross of Iron ၀-၂ Yuzana ၆၀
  ဆိပ္ကမ္းလူငယ္ ၁-၅ I.C Boy ၆၀
၂၃-၁၁-၂၀၀၅ S.P Star (စံဴပစတား) ၉-၆ ရၾက္သစ္
  A & S 25 ၇-၈ ပဵံလၿားကလပ္
  F.C Seventeen ၂-၀ Forward F.C
  ကၾက္သစ္လူငယ္ ၂-၇ A.Y F.C
 

we received

page views since 2005

 

www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе