၂၀၀၅ ခုႎႀစ္
႓မိႂႚေတာ္ဝန္ဖလား
Futsal ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ
ပၾဲစဥ္ဇယား
လႁိင္(မုိးလုံေလလုံ)အားကစားကၾင္း

ကၾင္း ၄

ရက္စၾဲ

ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္အသင္း

အုပ္စု
၂၀-၁၀၂၀၀၅ မဵႂိးဆက္သစ္ရဲေသၾး ၈-၂ မီးဒံုးလူငယ္
  15 yanpyay Galates ၇-၅ မဂႆလာေတာင္ညၾန္ႛ
  Sorry Stikers ၁-၁၃ ZWN.FC
  ဂဵက္ဆင္လူငယ္ ၁၆-၄ တက္သစ္စ
၂၁-၁၀၂၀၀၅ April Rain Video ၂-၀ Lucky Star ၁၅
  Hunters ၂-၀ Sharp United ၁၅
  UD F.C ၀-၂ ဆန္တို ၁၆
  Five Speed ၀-၂ 24th Utd ၁၆
၂၂-၁၀၂၀၀၅ Sixteen Dragon ၁၀-၁၀ Batar ၂၃
  ရီးရဲလ္စတား ၂-၀ Teenagers ၂၃
  DGN ၄-၁၃ ႒ကီး ၅ ႒ကီး ၂၄
  RHY ၀-၂ ဘုရင့္ေနာင္ ၂၄
၂၃-၁၀၂၀၀၅ ရန္ရႀင္း ၁၀-၉ လင္းလက္ဳကယ္ ၃၁
  ACT ၂-၀ Miracle ၃၁
  စၾယ္စံုလူငယ္ ၂-၁၂ သေဘႆာကဵင္းလူငယ္ ၃၂
  သိပၯံလူငယ္ ၄-၄ ရႀဥ့္နီေလးမဵား ၃၂
၂၄-၁၀၂၀၀၅ 4GE United ၆-၈ ေရနံလူငယ္ ၃၉
  Turbo ၁၇-၃ Insein Youth ၃၉
  MOFA ၂-၇ New Galary ၄၀
  USB ၁-၂၀ ေရၿဴခေသႆ့ ၄၀
၂၅-၁၀၂၀၀၅ ဒုိႛေမေမ ၉-၁၃ Real Star ၄၇
  Tronnet ၉-၇ ေသၾးသစ္ ၄၇
  Sun 12 ၃-၁၄ ဦးစံေဖ ၄၈
  ႓ငိမ္းလူငယ္ ၈-၁၀ ဥယဵာဥ္လူငယ္ ၄၈
၂၆-၁၀၂၀၀၅ ဟိုက္ပၝဝၝမက္စတဲလာ ၂-၀ FC Rainbow ၅၅
  Nine Star ၀-၂ အထက (၅) ကမာရၾတ္ ၅၅
  Virus ၁၁-၉ KK 2006 ၅၆
  Pole Star ၁၃-၁၁ ဆရာစံလူငယ္ ၅၆
၂၈-၁၀၂၀၀၅ 2 nd ၀-၂ Amicable ၆၃
  ႒ကီးပၾားေရး ၁၁-၁၁ ကုန္းဴမင့္သာ ၆၃
  Zayar F.C ၁၀-၃ Machatronic F.C ၆၄
  ေစတန္ ၁၂-၉ Baw Zin Youth ၆၄
၃၀-၁၀၂၀၀၅ မဵႂိးဆက္သစ္ရဲေသၾး ၄-၁၁ မဂႆလာေတာင္ညၾန္ႛ
  15 Yanpyay Galates ၂-၄ မီးဒံုးလူငယ္
  Sorry Strikers ၃-၂၁ တက္သစ္စ
  ဂဵက္ဆင္လူငယ္ ၁၄-၇ ZWN F.C
၁-၁၁-၂၀၀၅ APril Rain Video ၂-၀ Sharp United ၁၅
  Hunters ၂-၀ Lucky Star ၁၅
  UD F.C ၀-၂ 24th Utd ၁၆
  Five Speed ၀-၂ ဆန္တို ၁၆
၃-၁၁-၂၀၀၅ Sixteen Dragon ၂-၀ Teenagers ၂၃
  ရီးရဲလ္စတား ၄-၂၁ Batar ၂၃
  DGA ၈-၉ ဘုရင့္ေနာင္ ၂၄
  RHY ၀-၂ ႒ကီး (၅) ႒ကီး ၂၄
၄-၁၁-၂၀၀၅ ရန္ရႀင္း ၂-၀ Miracle ၃၁
  ACT ၁၀-၆ လင္းလက္ဳကယ္ ၃၁
  စၾယ္စံုလူငယ္ ၄-၄ ရႀဥ့္နီေလးမဵား ၃၂
  သိပံၯလူငယ္ ၄-၉ သေဘႆာကဵင္းလူငယ္ ၃၂
၅-၁၁-၂၀၀၅ 4GE United ၁၇-၁ Insein Youth ၃၉
  Turbo ၅-၄ ေရနံလူငယ္ ၃၉
  MOFA ၆-၆ ေရၿဴခေသႆ့ ၄၀
  USB ၁-၁၃ New Galary ၄၀
၆-၁၁-၂၀၀၅ ဒိုႛေမေမ ၁၀-၈ ေသၾးသစ္ ၄၇
  Tronnet ၄-၁၁ Real Star ၄၇
  ဝီရ ၆-၂ ဦးစံေဖ ၄၈
  Sun 12 -၁၂ ႓ငိမ္းလူငယ္ ၄၈
၇-၁၁-၂၀၀၅ UPT ၂-၀ FC Rainbow ၅၅
  ဟိုက္ပၝဝၝမက္စတဲလာ ၂-၀ Nine Star ၅၅
  J RINITY ၀-၂ KK 2006 ၅၆
  Virus ၄-၅ Pole Star ၅၆
၈-၁၁-၂၀၀၅ စုေပၝင္းလူငယ္ ၅-၂၂ Amicable ၆၃
  2 nd ၀-၂ ႒ကီးပၾားေရး ၆၃
  အားကစားမီဒီယာ ၄-၁ Mechatronic F.C ၆၄
  Zayar F.C ၅-၁၂ ေစတန္ ၆၄
၉-၁၁-၂၀၀၅ မဵိႂးဆက္သစ္ရဲေသၾး ၅-၈ 15 Yanpyay Galaties
  မဂႆလာေတာင္ညၾန္ႛ ၆-၈ မီးဒုံးလူငယ္
  Sorry Strikers ၂-၃၀ ဂဵက္ဆင္လူငယ္
  တက္သစ္စ ၆-၆ ZWN F.C
၁၀-၁၁၂၀၀၅ April Rain Video ၈-၆ Hunters ၁၅
  Sharp United ၀-၀ Lucky Star ၁၅
  UD F.C ၀-၀ Five Speed ၁၆
  24 th Uted ၄-၁၅ ဆန္တုိ ၁၆
၁၁-၁၁-၂၀၀၅ Sixteen Dragon ၀-၀ ရီးရဲလ္စတား ၂၃
  Teenagers ၀-၂ Batar ၂၃
  DGA ၀-၀ RHY ၂၄
  ဘုရင့္ေနာင္ ၅-၆ ႒ကီး (၅)႒ကီး ၂၄
၁၂-၁၁၂၀၀၅ ရန္ရႀင္း ၆-၈ ACT ၃၁
  Miracle ၀-၀ လင္းလက္ဳကယ္ ၃၁
  စၾယ္စုံလူငယ္ ၀-၀ သိပၯံလူငယ္ ၃၂
  ရႀဥ့္နီေလးမဵား ၀-၂ သေဘာႆကဵင္းလူငယ္ ၃၂
၁၃-၁၁-၂၀၀၅ 4GE United ၄-၅ Turbo ၃၉
  Insein Youth ၀-၂ ေရနံလူငယ္ ၃၉
  MOFA ၀-၀ USB ၄၀
  ေရၿဴခေသႆ့ ၇-၄ New Galary ၄၀
၁၄-၁၁-၂၀၀၅ ဒုိႛေမေမ ၀-၂ ႁIronnet ၄၇
  ေသၾးသစ္ ၀-၂ Real Star ၄၇
  ဝီရ ၇-၅ ဥယဵာဥ္လူငယ္ ၄၈
  ဴငိမ္းလူငယ္ ၁၃-၄ ဦးစံေဖ ၄၈
၁၇-၁၁၂၀၀၅ စုေပၝင္းလူငယ္ ၀-၂ ကုန္းဴမင့္သာ ၆၃
  ႒ကီးပၾားေရး ၈-၁၆ Amicable ၆၃
  အားကစားမီဒီယာ ၅-၄ Baw Zin Youth ၆၄
  ေစတန္ ၁၃-၆ Mechatronic F.C ၆၄
၁၉-၁၁-၂၀၀၅ J RINITY ၀-၂ Pole Star ၅၆
  Virus ၇-၆ ဆရာစံလူငယ္ ၅၆
  စုေပၝင္းလူငယ္ ၀-၂ ႒ကီးပၾားေရး ၆၃
  2nd ၀-၂ ကုန္းဴမင့္သာ ၆၃
၂၀-၁၁၂၀၀၅ အားကစားမီဒီယာ ၄-၁၁ ေစတန္ ၆၄
  Zayar F.C ၄-၈ Baw Zin Youth ၆၄
  ဝီရ ၂-၀ Sun 12 ၄၈
  ဥယဵာဥ္လူငယ္ ၂-၀ ဦးစံေဖ ၄၈
၂၁-၁၁၂၀၀၅ UPT ၇-၂ ဟုိက္ပၝဝၝမက္စတဲလာ ၅၅
  အထက(၅)ကမာရၾတ္ ၂-၀ FC Rainbow ၅၅
  J RINITY ၀-၂ Virus ၅၆
  ဆရာစံလူငယ္ ၁၁-၉ KK 2006 ၅၆
၂၂-၁၁၂၀၀၅ စုေပၝင္းလူငယ္ ၀- 2nd ၆၃
  ကုန္းဴမင့္သာ ၉-၁၁ Amicable ၆၃
  အားကစားမီဒီယာ ၉-၄ Zayar F.C ၆၄
  Baw Zin Youth ၁၄-၁ Mechatronic F.C ၆၄
၂၃-၁၁၂၀၀၅ UPT ၁၃-၄ အထက(၅)ကမာရၾတ္ ၅၅
  Nine Star ၀-၀ FC Rainbow ၅၅
  J RINITY ၀-၂ ဆရာစံလူငယ္ ၅၆
  Pole Star ၂-၀ KK 2006 ၅၆
၂၄-၁၁၂၀၀၅ ဝီရ ၉-၄ ဴငိမ္းလူငယ္ ၄၈
  Sun 12 ၂-၆ ဥယဵာဥ္လူငယ္ ၄၈
  UPT ၂-၀ Nine Star ၅၅
  ဟုိက္ပၝဝၝမက္စတဲလာ ၈-၉ အထက (၅)ကမာရၾတ္ ၅၅
 

we received

page views since 2005

 

www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе