ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးအသင္းအလယ္တန္းဘယ္ေတာင္ပံကစားသမား ေအးနႎၬာလႁိင္ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုဴခင္း

႓ပီးခဲ့သည့္ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္ႎႀင့္ အာရႀေဴခစစ္ပၾဲမဵားတၾင္ သူမ၏ လဵင္ဴမန္ေသာ ေဴပးႎႁန္း၊ တစ္ဖက္ေနာက္တန္းကို ခၾန္အားဴဖင့္ ထိုးေဖာက္ ကစားႎိုင္မႁႎႀင့္ အသင္းကစားေဖာ္မဵား ဂိုးသၾင္းခၾင့္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးတတ္သလို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အႎိုင္ဂိုးမဵား သၾင္းယူေပးကာ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္ အမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္းအား အေကာင္းဆုံး ပၝဝင္ကူညီ စၾမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္ အမဵႂိးသမီးအသင္း အလယ္တန္းဘယ္ေတာင္ပံကစားသမား ေအးနႎၬာလိႁင္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခဲ့သည္မဵားကို ဴပန္လည္ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝသည္။

 

ေမး မေအးနႎၬာလိႁင္တိုႛ ေမာင္ႎႀမဘယ္ႎႀစ္ေယာက္ရႀိသလဲ...?
ေဴဖ ေမာင္ႎႀမ(၂)ေယာက္ရႀိပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္က အငယ္ပၝ။ က႗န္ေတာ့္အထက္က အစ္ကိုတစ္ေယာက္ရႀိပၝတယ္။
ေမး ဘယ္ခုႎႀစ္က ေဘာလုံးစကစားခဲ့တာလဲ...?
ေဴဖ (၁၉၉၈)ခုႎႀစ္က ပထမအ႒ကိမ္အသက္(၁၇)ႎႀစ္ေအာက္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ရန္ကုန္တိုင္းအသင္းကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး စတင္ကစားခဲ့ပၝတယ္။
ေမး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္း႓ပိႂင္ပၾဲတုန္းက ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးအသင္းနဲႛ အခုလက္ရႀိအသင္းတိုႛ ဘာမဵားေဴပာင္းလဲသၾားပၝသလဲ...?
ေဴဖ နည္းနည္းေတာ့ကၾာဴခားမႁရႀိတယ္။ အားကစားသမားေတၾလည္း အေဴပာင္းအလဲ လုပ္ထားတယ္။ ယူ-၁၉အသင္းက ကစားသမား(၄)ေယာက္ ထပ္႓ပီး အားဴဖည့္ထားတယ္။ ေနာက္႓ပီးအသင္းရဲႚကစားကၾက္နဲႛ ကစားသမားေနရာေတၾ အေဴပာင္းအေရၾႚနည္းနည္းဴပႂလုပ္ထားတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္႓ပိႂင္ပၾဲဝင္ လက္ေရၾးစင္အားကစားသမားအမဵားစုနဲႛ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းထားပၝတယ္။
ေမး ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံမႀာကဵင္းပမယ့္ အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ဳကတဲ့ ႓ပိႂင္ဘက္အသင္းေတၾအေပၞ အစ္မရဲႚအဴမင္ေလးကို သိပၝရေစ...?
ေဴဖ ဗီယက္နမ္အသင္းကေတာ့ လက္ရႀိဆီးဂိမ္းစ္ခဵန္ပီယံလည္းဴဖစ္ အိမ္ရႀင္အသင္းလည္း ဴဖစ္ေနေတာ့ အေကာင္းဆုံးဴပင္ဆင္ထားမယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္။ တရုတ္တိုင္ေပအသင္းကိုလည္း ဘန္ေကာက္ အာရႀေဴခစစ္ပၾဲမႀာတုန္းက တစ္အုပ္စုတည္းကစားဖူးတယ္။ ၁း၁နဲႛသေရကဵသၾားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက ကစားဖူးတဲႛေဴခကေတာ့ သိပ္အကၾာ႒ကီးေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ေတာင့္တင္းမႁရႀိတဲ့အသင္းတစ္သင္းပၝပဲ။ ဴမန္မာအုပ္စုထဲမႀာ ထိုင္းအသင္းဟာ အ႓မဲပၝေနဳကအသင္း တစ္သင္းပၝပဲ။ထိုင္းအသင္းဟာ ေဴခတက္ယူ-၁၉ကစားသမား အမဵားစုပၝဝင္႓ပီး ဴပင္ဆင္မႁအားအေကာင္းဆုံးအသင္းဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ႓ပိႂင္ဘက္ေကာင္းေတၾပၝပဲ။
ေမး အာဆီယံအမဵႂိးသမီး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္တိုင္ေပနဲႛ ထိုင္းအသင္းတိုႛ(၃)သင္းထဲမႀာ ဘယ္အသင္းက အဓိက႓ပိႂင္ဘက္အသင္းလဲ...?
ေဴဖ အသင္း(၃)သင္းစလုံးက ႓ပိႂင္ဘက္ေကာင္းေတၾပၝပဲ။ အာဆီယံမႀာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းက အဓိက႓ပိႂင္ဘက္ပဲ။
ေမး အခုဗီယက္နမ္မႀာကဵင္းပမယ့္ အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ဴမန္မာအသင္း ေအာင္ဴမင္မႁ ရမယ္လိုႛထင္လား...?
ေဴဖ ဆရာေတၾကေတာ့ အမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္းကို အေကာင္းဆုံး႒ကိႂးစားဴပင္ဆင္ထားပၝတယ္။ ကစားသမားေတၾအားလုံးကလည္း ႓ပိႂင္ပၾဲအေပၞ အသင့္အေနအထားမႀာ ရႀိေနပၝ႓ပီ။ အခုသၾားေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္မယ့္ အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလုံး႓ပိႂင္ပဲၾမႀာ ေအာင္ဴမင္မႁရရႀိေအာင္ အစၾမ္းကုန္ ႒ကိႂးစားကစားသၾားပၝမယ္။
ေမး ဂဵပန္အမဵႂိးသမီးအသင္းနဲႛ ကစားခဲ့တဲ့ပၾဲအေပၞ အစ္မရဲႚအေတၾႚအ႒ကံႂေလးကို ေဴပာဴပေပးပၝဦး...?
ေဴဖ ဂဵပန္အသင္းနဲႛ ဆီးဂိမ္း႓ပိႂင္ပၾဲမသၾားခင္ အ႒ကိႂေဴခစမ္းကစားခၾင့္ရလိုက္တာ အသင္းအတၾက္ အမဵား႒ကီး အေထာက္အကူဴဖစ္ေစပၝတယ္။ အသင္းရဲႚအားနည္းခဵက္ေတၾကိုလည္း အခဵိန္မီဴပႂဴပင္ႎိုင္ခဲ့တယ္။ သူတိုႛအသင္းက တစ္ခဵက္ထိ၊ ႎႀစ္ခဵက္ထိ၊ ေဴမလိမ့္ေဘာေတၾနဲႛ အဴမန္ကစားတတ္တယ္။ ဘယ္၊ ညာေတာင္ပံေတၾကို ေဘာလုံးထုတ္ကစား႓ပီး အေဝးေဘာေတၾကေနတစ္ဆင့္ ဂိုးသၾင္းတယ္။ သူတိုႛဂဵပန္အသင္းနဲႛယႀဥ္ကစား႓ပီး ရရႀိလိုက္တဲ့အေတၾႚအ႒ကံႂေကာင္းေတၾကေတာ့ မႀတ္သားစရာေတၾပၝပဲ။
ေမး ဝန္႒ကီးဌာနေပၝင္းစုံေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲဗိုလ္လုပၾဲတုန္းက အစ္မတိုႛပိုႛေဆာင္ေရးအသင္း ဴပည္ထဲေရးအသင္းကို ၃း၀နဲႛ ရႁံးခဲ့တယ္။ အဲဒီပဲၾႎႀင့္ပတ္သက္႓ပီး အစ္မဘယ္လိုခံစားရပၝသလဲ...?
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တိုႛအသင္းမရႁံးသင့္ဘဲ ရႁံးသၾားတာပၝ။ ကစားသမားအခဵႂိႚအနာတရဴဖစ္ေနလိုႛလဲပၝပၝတယ္။ ဗိုလ္လုပၾဲေနႛက အသင္းက ကစားသမားေတၾ အခဵိတ္အဆက္မိမိနဲႛ မကစားႎိုင္ခဲ့ဳကဘူး။ ကိုယ့္အမႀားနဲႛကိုယ္ရႁံးနိမ့္ခဲ့ရတာပၝ။ ပထမဒိုင္းဆု႒ကီးကို လက္လၾတ္ဆုံးရႁံးသၾားရတဲ့အတၾက္ ေတာ္ေတာ္ေလးခံစားလိုက္ရတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ဒီႎႀစ္သာ ပထမဒိုင္းဆုရခဲ့ရင္ (၃)ႎႀစ္ဆက္တိုက္ခဵန္ပီယံဴဖစ္႓ပီဆိုရင္ ဒိုင္းဆုကို အပိုင္ရမႀာေလ။ ဒီႎႀစ္႓ပိႂင္ပၾဲကရရႀိခဲ့တဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ အသင္းအတၾက္ဆိုးရၾားတဲ့ အေဴခအေနတစ္ရပ္ပၝပဲ။ က႗န္ေတာ္တိုႛေနာင္ႎႀစ္႓ပိႂင္ပၾဲေတၾမႀာ အသင္း ခဵန္ပီယံဴဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲႛအေကာင္းဆုံးဴပင္ဆင္႓ပီး အစၾမ္းကုန္႒ကိႂးစားကစားသၾားမႀာပၝ။
ေမး ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးလက္ေရၾးစင္အသင္း႒ကီးရဲႚ မဵႂိးဆက္သစ္၊ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေဘာလုံးသမားေတၾက ဘယ္သူေတၾလဲ...?
ေဴဖ ဂိုး-ေအးေအးသန္း။
ေနာက္-ေမသူဝင္း၊ ဆုဆုေဝ။
အလယ္-နီလာဴမင့္၊ သႎၨာမိုး၊ သီရိဴမတ္။
ေရႀႚ- ခင္မာလာထၾန္း၊ နန္းေဳကးငုံ၊ မာဂရက္ေမရီ။
ေမး မေအးနႎၬာလိႁင္ရဲႚ အ႒ကိႂက္ဆုံးေဘာလုံးသမားကိုေဴပာပၝ...?
ေဴဖ ရုိနယ္ဒင္ဟိုနဲႛ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း။
ေမး ပရိသတ္ကို ဘာေဴပာခဵင္ပၝသလဲခင္ဗဵား...?
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တိုႛ အမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္းကို အ႓မဲတမ္းအားေပးတဲ့အတၾက္ အရမ္းေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ ပရိသတ္႒ကီးတိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့ ပထမေရၿတံဆိပ္ဆုကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛဴမန္မာအမဵႂိးသမီးအသင္းက အစၾမ္းကုန္ရေအာင္႒ကိႂးစားသၾားမယ္လိုႛ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ေဘာလုံးပရိသတ္႒ကီးက က႗န္ေတာ္တိုႛအတၾက္ အားေဆးတစ္ခုပၝပဲ။ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ -ေအးနႎၬာလိႁင္
အဘအမည္ -ဦးဴမင့္ႎိုင္
ေမၾးသကၠရာဇ္ -၂၇.၉.၁၉၈၃
အသက္ -(၂၃)ႎႀစ္
မႀတ္ပုံတင္နံပၝတ္ -၁၂/ဥကမ(ႎိုင္)၁၇၂၉၈၇
လူမဵႂိး -ဗမာ+ရႀမ္း
ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ -ဗုဒၭ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ -ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္
(ဴပည္နယ္/တိုင္း) -ရန္ကုန္တိုင္း
ကလပ္အသင္း -ပိုႛေဆာင္ေရး
ေကဵာနံပၝတ္ -(၁၁)
ကစားသည့္ေနရာ -အလယ္တန္း ဘယ္အစၾန္
ႎိုင္ငံတကာပၾဲ -(၃၈)ပၾဲ
အရပ္အဴမင့္ -(၅)ေပ (၂)လက္မ
ကိုယ္အေလးခဵိန္ -(၁၀၃)ေပၝင္
ေနရပ္လိပ္စာ -အမႀတ္(၃၇၁)၊ မဥၦႃလမ္း၊ (၁)ရပ္ကၾက္၊ ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္။
လက္ရႀိရာထူး -ဌာနခၾဲစာေရး
ေဘာလုံးသမားဘဝမႀတ္တမ္း -(၁၉၉၇) ေဴမာက္ဥကၠလာပအသင္း(ပထမဆု)႓မိႂႚနယ္ေပၝင္းစုံ႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆုံးအလယ္တန္းဆု၊ ပၾဲစဥ္တေလ႖ာက္အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆု
-(၁၉၉၇) အေရႀႚပိုင္းခရုိင္အသင္း(ပထမဆု)ခရုိင္ေပၝင္းစုံ႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆုံးအလယ္တန္းဆု၊ ပၾဲစဥ္တေလ႖ာက္အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆု
-(၁၉၉၇-၁၉၉၈) ရန္ကုန္တိုင္းအသင္း(တတိယဆု)ပထမအ႒ကိမ္အသက္(၁၇)ႎႀစ္ေအာက္႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆုံးအလယ္တန္းဆု၊ ပၾဲစဥ္တေလ႖ာက္အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆု
-တတိယအ႒ကိမ္ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္းေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ပဲခူးတုိင္းအသင္းကိုယ္စားဴပႂအဴဖစ္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ကစားခဲ့။  
-စတုတၪအ႒ကိမ္ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္း႓ပိႂင္ပၾဲ ပဲခူးတိုင္းအသင္း အေကာင္းဆုံးအလယ္တန္းဆု၊ ပၾဲစဥ္တေလ႖ာက္အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆု
-ပဥၤမအ႒ကိမ္္ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္း႓ပိႂင္ပၾဲ ပဲခူးတိုင္းအသင္း အေကာင္းဆုံးအလယ္တန္းဆု၊ ပၾဲစဥ္တေလ႖ာက္အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆု
-ဝန္႒ကီးဌာနေပၝင္းစုံ႓ပိႂင္ပၾဲ ပိုႛေဆာင္ေရးအသင္း ဒုတိယဆုရရႀိခဲ့။  
-(၂၁)႒ကိမ္ေဴမာက္အေရႀႚေတာင္အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ ေဳကးတံဆိပ္ဆုရရိႀခဲ့ (၂၀၀၁)၊ (ႎိုင္ငံတကာပၾဲပထမဦးဆုံးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ သၾားေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ကစားခဲ့ဴခင္းဴဖစ္)။
-အိႎိၬယႎိုင္ငံ၌ကဵင္းပခဲ့သည့္ အသက္(၁၉)ႎႀစ္ေအာက္႓ပိႂင္ပၾဲသိုႛ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ခဲ့ (၂၀၀၂)။
-ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ၌ကဵင္းပခဲ့သည့္ ေလးႎိုင္ငံဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲသိုႛ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ကာ ေငၾတံဆိပ္ဆုရရႀိခဲ့ (၂၀၀၂)။
-(၂၂)႒ကိမ္ေဴမာက္အေရႀႚေတာင္အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ ေငၾတံဆိပ္ဆုရရိႀခဲ့ (၂၀၀၃)။
-(၂၃)႒ကိမ္ေဴမာက္အေရႀႚေတာင္အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ ေငၾတံဆိပ္ဆုရရိႀခဲ့ (၂၀၀၅)။

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе