အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာအုိလံပစ္ေကာ္မတီမႀခဵီးဴမႀင့္ေသာ Sport and Fairplay ဆုရ
စုိးဴမတ္မင္းႎႀင့္ေတၾႚဆုံဴခင္း

ေမး။    တိုက္ဂၝးဖလားမႀာဴပခဲ့တဲ့ေဴခစၾမ္းမဵိႂး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ကၾင္းပိတ္ဖလားရႁံးထၾက္ပၾဲမႀာ မေတၾႚရဘူးလိုႛေဴပာရင္ ဘယ္လိုေဴဖမလဲ?

ေဴဖ။    ဟုတ္တယ္။ က႗န္ေတာ့္ေဴခစၾမ္း ပံုမႀန္မဟုတ္ဘူး။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ကၾင္းပိတ္ရႁံးထၾက္ပဲၾ စကစားေတာ့မယ့္အခဵိန္မႀာ က႗န္ေတာ့္ေပၝင္႓ခံက ေတာ္ေတာ္ကိုနာေနတယ္။ အခုထိနာေနတုန္းပဲ။ အေဳကာကိုတင္းေနတာပဲ။ အေဳကာဆၾဲေနသလုိ ခံစားရတယ္။ က႗န္ေတာ္ ေပၝင္႓ခံနာေနလိုႛ မကစားခဵင္ဘူးလိုႛ ဘယ္ေဴပာထၾက္မလဲ။ က႗န္ေတာ့္ ကလပ္အတၾက္ ကစားခဵင္တာေပၝ့ဗဵာ။ က႗န္ေတာ့္ ဒူးေခၝင္းဆိုရင္ တုိက္ဂၝးဖလား မသၾားခင္တုန္းက ေဆးထိုးထားရတယ္။ တုိက္ဂၝးဖလားပၾဲေတာင္ မလုိက္ႎိုင္ေတာ့ဘူးလုိႛထင္ေနတာ။ ေနာက္တစ္ခၝဆိုရင္ေတာ့ မလၾယ္ဘူးေပၝ့ဗဵာ။ ေဘာလံုးသမားနဲႛ ဒဏ္ရာက အ႓မဲတမ္းနပန္းလံုးေနရတယ္ မဟုတ္လား။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ကၾင္းပိတ္ရႁံးထၾက္ပၾဲမႀာ က႗န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း ေဴခစၾမ္းမဴပႎုိင္ခဲ့တာပၝ။

ေမး။    အိုင္အိုစီက ခဵီးဴမႀင့္တဲ့ဆုရေတာ့ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ?

ေဴဖ။    အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာကေပးတဲ့ဆုရေတာ့ အရမ္းကိုဝမ္းသာပီတိဴဖစ္ရပၝတယ္။

ေမး။    ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္ေဘာလုံးသမားေတၾထဲမႀာ ဒီဆုရတာ ခင္ဗဵားက ပထမဆံုးလား?

ေဴဖ။    ဟုတ္ပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္ ပထမဆံုးပၝပဲ။

ေမး။    AFF ခဵန္ပီယံလိဂ္သၾားကစားဖိုႛ ဘၸာအခၾန္အသင္းအေနနဲႛ အဆင္သင့္ဴဖစ္ေန႓ပီလား?

ေဴဖ။    က႗န္ေတာ္တိုႛအသင္း အဴပင္းအထန္ေလ့ကဵင့္ေနဳကပၝတယ္။

ေမး။    အဲဒီ႓ပိႂင္ပၾဲက အသင္းေတၾရဲႚ အေဴခအေနကို နည္းနည္းေဴပာဴပပၝလား?

ေဴဖ။    စင္ကာပူကလပ္ကေတာ့ တိုက္ဂၝးဖလားမသၾားခင္ စင္ကာပူမႀာ ေဴခစမ္းပၾဲဝင္ကစားတုန္းကေတာ့ ၁:၁ စီသေရကဵခဲ့ပၝတယ္။ ကဵန္တဲ့ ထိုင္းကလပ္နဲႛ ဘရူႎုိင္းကလပ္အသင္းေတၾနဲႛေတာ့ တစ္ခၝမႀ မကစားဘူးေသးပၝဘူး။ သူတိုႛအသင္းေတၾမႀာ ေဳကးစားေတၾပၝတယ္လိုႛေတာ့ သိရပၝတယ္။

ေမး။    ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းနည္းဴပ အိုင္ဗင္ကိုလက္ဗ္ အေပၞ ခင္ဗဵားအဴမင္ေလးေဴပာပၝဦး?

ေဴဖ။    ေလ့ကဵင့္မႁနဲႛ နည္းစနစ္ေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ သူႛဆီက အမဵား႒ကီးသင္ယူခဲ့ရပၝတယ္။ နည္းဴပရဲႚညၿန္ဳကားမႁ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္ဴဖတ္ထုိးဥာဏ္၊ အသင္းသားေတၾရဲႚ ပ့ံပိုးမႁက အသင္းတစ္သင္းေအာင္ဴမင္မႁရဖိုႛ အမဵား႒ကီးအေရးပၝပၝတယ္။

ေမး။    ႎုိင္ငံဴခား ကလပ္ေတၾကေခၞရင္ သၾားကစားမႀာလား?
ေဴဖ။    ကစားမႀာေပၝ့ဗဵာ။ ကိုယ့္ေရႀႚက လူေတၾလည္းႎုိင္ငံဴခားထၾက္႓ပီး ကစားခဲ့ဳကတာပၝ။ သူတိုႛဘက္က ကိုယ့္ကိုဆက္သၾယ္႓ပီး တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ လာေဆၾးေႎၾးရင္ေတာ့ တစ္မဵိႂးေပၝ့။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုလာေဆၾးေႎၾးတဲ့သူ မရႀိေသးပၝဘူး။

ေမး။    ဴမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္ကိုေကာ ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝေသးလဲ?
ေဴဖ။    က႗န္ေတာ္ ႎုိင္ငံ့လက္ေရၾးစင္အသင္းနဲႛအတူ ေရၿတံဆိပ္တစ္ခၝမႀ မရဘူးေသးပၝဘူး။ ႎိုင္င့ံလက္ေရၾးစင္ အသင္းနဲႛအတူ ေရၿတံဆိပ္ရယူေပးခဵင္ေနတာ က႗န္ေတာ့္ရဲႚ အဴပင္းဴပဆံုးဆႎၬပၝပဲ။ က႗န္ေတာ္နဲႛအတူ လက္ေရၾးစင္ အသင္းသားအားလံုးက ေရၿတံဆိပ္ရယူေပးခဵင္ေနဳကတယ္ဆိုတာကို ပရိသတ္႒ကီးကိုေဴပာခဵင္ပၝတယ္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ စိုးဴမတ္မင္း

အဘအမည္ ဦးေကဵာ္သန္းရင္
ေမၾးသကၠရာဇ္ ၁၉.၅.၈၂
အသက္ ၂၃ ႎႀစ္
မႀတ္ပံုတင္နံပၝတ္ ၁၂/ဗဟန(ႎိုင္)၀၉၁၂၂၅
လူမဵႂိး ဗမာ
ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၭဘာသာ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႚ
(ဴပည္နယ္/တိုင္း) ရန္ကုန္တိုင္း
အိမ္ေထာင္ မရႀိ
ေကဵာနံပၝတ္
ကလပ္အသင္း ဘၸာအခၾန္
ကစားသည့္ေနရာ အလယ္တန္း
ႎိုင္ငံတကာပၾဲ ၉၀ ေကဵာ္
ႎိုင္ငံတကာဂိုး လူဳကီး ၉ ဂိုး၊ လူငယ္ ၃၀ ဂိုး။
အရပ္အဴမင့္ ၅ ေပ ၇ လက္မ။
ကိုယ္အေလးခဵိန္ ၁၃၂ ေပၝင္
ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁ အိႎၬိယေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ဒိုင္း (ဘၸာအခၾန္) ပထမ    ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္
ယူနန္ဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ ဒုတိယ                   ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္
ပထမအ႒ကိမ္ ယူ(၂၁) အာဆီယံ႓ပိ္ႂင္ပၾဲ တတိယ      ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္
ယူ (၂၃)၊ (၂၁) ႒ကိမ္ေဴမာက္ Sea game တတိယ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္
ရရႀိခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္မဵား (၁) ၁၉၉၇ U17 ရန္ကုန္တိုင္းခရိုင္ေပၝင္းစံု႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု၊အေကာင္းဆံုးေနာက္တန္းဆု
(၂) ၁၉၉၇ ဒုတိယအ႒ကိ U-17 ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္း႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆံုးေနာက္တန္းဆု
(၃) ၁၉၉၇-၉၈ အဆင့္ဴမင့္တန္းေဘာလံုးရာသီ အတိုးတက္ဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၄) ပထမအ႒ကိမ္ U-25 အိုလံပစ္ေကာ္မတီဥကၠႉဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု၊အေကာင္းဆံုးေနာက္တန္းဆု
(၅) ဒုတိယအ႒ကိမ္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီဥကၠႉဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု၊အေကာင္းဆံုးေနာက္တန္းဆု
(၆) ၁၉၉၉-၂၀၀၀ အဆင့္ဴမင့္တန္းေဘာလံုးရာသီ အေကာင္းဆံုးေနာက္တန္းဆု
(၇) ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္ ေဘာလံုးရာသီ တစ္ႎႀစ္တာအေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၈) ပထမအ႒ကိမ္အိုလံပစ္ေကာင္စီဥကၠႉဖလား အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၉) ပထမအ႒ကိမ္ ကေမၲာဇဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၁၀) အားကစားမီဒီယာေဘာလံုးအသင္းမႀခဵီးဴမႀင့္ေသာ
    ၂၀၀၄ တိုက္ဂၝးဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ
အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၁၁) First Eleven Journal မႀခဵီးဴမႀင့္ေသာ ၂၀၀၄ တိုက္ဂၝးဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ အထူးခ႗န္ဆံုးေဘာလံုးသမားဆု
(၁၂) ဴမန္မာႎိုင္ငံအားကစားကေလာင္ရႀင္မဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ၂၀၀၄ အေကာင္းဆံုးအမဵႂိးသားအားကစားသမားဆု
(၁၃) ဴမန္မာ့အားကစားႎႀင့္ ကဵန္းမားေရးေဖာင္ေဒးရႀင္းမႀ ၂၀၀၄ အေကာင္းဆံုးအားကစားသမားဆု
(၁၄) IOC မႀခဵီးဴမႀင့္သည့္ 2005 Sport & Fairplay ဆု
မႀတ္တမ္း (၁၉၉၄-၉၆-၉၇) ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္ကစား၊ (၁၉၉၇) ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္လူငယ္စဴဖစ္
(၁၉၉၈) ဴမန္မာလက္ေရၾးစင္လူ႒ကီးဴဖစ္
ႎိုင္ငံတကာပၾဲ
ဒုတိယအ႒ကိမ္တိုက္ဂၝးဖလား (၁၉၉၈)၊ တတိယအ႒ကိမ္တိုက္ဂၝးဖလား (၂၀၀၀)၊
စတုတၪအ႒ကိမ္တိုက္ဂၝးဖလား (၂၀၀၂)၊ ပဥၤမအ႒ကိမ္တိုက္ဂၝးဖလား (၂၀၀၄)၊
အာရႀကလပ္ခဵန္ပီယံ႓ပိႂင္ပၾဲ (၁၉၉၈)
(၂၀) ႒ကိမ္ေဴမာက္ Sea game (၁၉၉၉)၊
(၂၁) ႒ကိမ္ေဴမာက္
Sea game (၂၀၀၁)
(၂၂) ႒ကိမ္ေဴမာက္
Sea game (2003)
အာရႀဖလားေဴခစစ္႓ပိႂင္ပၾဲ (၂၀၀၀)၊ အာရႀဖလားေဴခစစ္႓ပိႂင္ပၾဲ (၂၀၀၃)၊
U-23 အိုလံပစ္ေဴခစစ္ပၾဲ (၁၉၉၉)၊ U(23) အိုလံပစ္ေဴခစစ္ပၾဲ (၂၀၀၃)၊
L.G ဖလားဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ (၂၀၀၄)၊ အင္ဒိုနီးရႀားလၾတ္လပ္ေရးဖလား (၂၀၀၀)၊
အင္ဒိုနီးရႀားလၾတ္လပ္ေရးဖလား (၂၀၀၀)
အိႎၬိယဖလားအဖၾဲႛခဵႂပ္ဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ(၂၀၀၄)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာအိုလံပစ္ေကာ္မတီမႀခဵီးဴမႀင့္သည့္ Sport and Fairplay ဆုရ (၂၀၀၅)

 

 

 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе www.i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/germetik-dlya-avto-zahist-ta-doglyad-za-vashym-avtomobilem http://https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary http://https://lifeinvest.com.ua/kley-dlya-far http://https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua abank.com.ua https://abshop.com.ua/linzy-v-fary-vybor-i-ustanovka-linz-dlya-avtomobilnykh-far www.alicegood.com.ua http://http://artflo.com.ua/bi-led-linzi http://https://atlantic-club.com.ua/led-linzi http://https://atelierdesdelices.com.ua/sekrety-vyboru-idealnyh-led-linz-dlya-vashoho-avto 510.com.ua http://https://autostill.com.ua/kupivlya-linz-dlya-far-poradi-ta-rekomendatsii autodoctor.com.ua babyphotostar.com.ua www.bagit.com.ua http://http://bagstore.com.ua/led-fari-yak-tehnologiyi-osvitlennya-zminyuyut-avtomobilnu-industriyu http://http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi bestpeople.com.ua daicond.com.ua www.delavore.com.ua www.jiraf.com.ua itware.com.ua www.logotypes.com.ua naduvnie-lodki.com.ua nagrevayka.com.ua repetitory.com.ua http://https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam www.rockradio.com.ua http://https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti vlada.dp.ua www.tennis-club.kiev.ua http://https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far www.i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua tehnoprice.in.ua lifeinvest.com.ua daicond.com.ua www.05161.com.ua brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua https://abank.com.ua/zamina-skla-far-na-mazda-6-gh-pokrokove-kerivnytstvo www.svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni sun-shop.com.ua http://https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady grim.in.ua www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi http://https://gazeta.sebastopol.ua/chomu-obraty-bi-led-linzy-3-dyuyma-dlya-vashogo-avto http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad www.vps.com.ua https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad