ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္းနည္းဴပခဵႂပ္ ဦးေအးဳကႃ႒ကီးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံဴခင္း

လာမည့္ ၂၀၀၆ ေမလ ၂၉ ရက္မႀ ဇၾန္လ ၂ ရက္ေနႛအထိ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟိုခဵီမင္း႓မိႂႚ၌ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံအမဵႂိးသမီး ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲသိုႛ ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန္အတၾက္ ဴမန္မာ့ လက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္း၏ ဴပင္ဆင္ေလ့ကဵင့္ ထားသည္မဵားကို အသင္းနည္းဴပခဵႂပ္ ဦးေအးဳကႃ႒ကီးအား ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။

 

ေမး
အမဵႂိးသားေဘာလုံးအသင္းနဲႛ အခုလက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးအသင္းကို ကိုင္တၾယ္နည္းဴပရတာ ဘယ္လိုကၾာဴခားပၝသလဲ...?
ေဴဖ ကၾာဴခားပၝတယ္။ စိတ္ရႀည္ရႀည္ထား႓ပီး ကိုယ္လိုခဵင္တဲ့ပုံစံရေအာင္ အတင္းအေလဵာ့ေလးေတၾ
  လုပ္ေပးရပၝတယ္။ သိပ္တင္းဴပန္ေတာ့(မိန္းကေလးစိတ္ေလးေတၾရႀိတယ္ေလ)၊ အေလဵာ့ေလးေတၾ
  ဆိုတာ၊ ေလ့ကဵင့္မႁပိုင္းမႀာေပၝ့၊ ေယာကဵာ္းေလးေတၾလို သိပ္တင္းလုိႛမရပၝဘူး။ ခံႎိုင္ရည္ေပၞ
  မႁတည္႓ပီး လုပ္ရတာပၝ။ ဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း ေလ့ကဵင့္မႁပိုင္းမႀာ ဆၾဲေခၞယူရပၝတယ္။
ေမး အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမတိုင္မီ ဘယ္အသင္းေတၾနဲႛ ေဴခစမ္းပၾဲကစားထားလဲဆရာ...?
ေဴဖ မိမိအသင္းရဲႚအားနည္းအားသာခဵက္သိရဖိုႛဆိုရင္ ေဴခစမ္းပၾဲေတၾကစား႓ပီးမႀ ဴပင္ဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္
  ေဴခစမ္းပၾဲေတၾကစားဖိုႛ ရႀာဳကည့္ေတာ့ မိမိအသင္းမႀာရႀိတဲ့ေဘာလုံးသမားေတၾက ဝန္႒ကီးဌာန၊ 
  ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္းေတၾက အေကာင္းဆုံးေဘာလုံးသမားေတၾဴဖစ္ေနေတာ့၊ မိမိအသင္းနဲႛ ယႀဥ္႓ပိႂင္
  ကစားႎိုင္တဲ့အမဵႂိးသမီးအသင္း မရႀိဘူးေလ။ ဒၝေဳကာင့္ မိမိအသင္းကို ယႀဥ္႓ပိႂင္ကစားႎိုင္တဲ့
  ယူ-၁၄လူငယ္အသင္းေတၾနဲႛကစားထားပၝတယ္။
ေမး အခုလက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးအသင္းကို နည္းစနစ္ပိုင္းမႀာ ဘယ္လိုဴပင္ဆင္ေလ့ကဵင့္ထားပၝသလဲ...?
ေဴဖ နည္းစနစ္ပိုင္းအေနနဲႛေတာ့ မိမိေဘာလုံးသမားေတၾရဲႚအေနအထားနဲႛ လိုက္ဖက္ႎိုင္မဲ့၊ ေခတ္ကစား
  နည္းပုံစံေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးအသင္းကစားသမားေတၾ ေလ့ကဵင့္မႁအပိုင္းမႀာ သင္ေပးတဲ့အတိုင္း လိုက္ကစားႎိုင္မႁေတၾကို
  ဆရာအေနနဲႛ အားရေကဵနပ္မႁရႀိပၝသလား...?
ေဴဖ အားရေကဵနပ္ပၝတယ္။ ေလ့ကဵင့္မႁအပိုင္းမႀာ ကစားသမားေတၾက စည္းကမ္းတကဵ သင္ေပးတဲ့
  အတိုင္း အား႒ကိႂးမာန္တက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနဳကတဲ့အတၾက္ တစ္ဦးခဵင္းတိုးတက္ေကာင္းမၾန္
  လာမႀာဴဖစ္႓ပီး တစ္ဦးခဵင္းေကာင္းမႀ အသင္းေကာင္းတစ္သင္းဴဖစ္မႀာပၝ။
ေမး ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အမဵႂိးသမီးအသင္းမႀာ ယူ-၁၉အသင္းမႀ ကစားသမား(၄)ဦးအားဴဖည့္ထားတဲ့အတၾက္ 
  အသင္းကိုဘယ္လိုမဵားအေထာက္အကူဴဖစ္ေစပၝသလဲ...?
ေဴဖ လူငယ္မဵားဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အေတၾႚအဳကႂံေတာ့လိုပၝေသးတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေရရႀည္အတၾက္
  အလားအလာရႀိသူေတၾဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အေတၾႚအဳကႂံရႀိလူ႒ကီးေတၾနဲႛ ေပၝင္းစပ္ေလ့ကဵင့္ေနဴခင္း
  ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေမး အခုဆရာတိုႛဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္း ဗီယက္နမ္မႀာကဵင္းပမယ့္ အာဆီယံ႓ပိႂင္ပၾဲအတၾက္
  အဆင္သင့္ဴဖစ္႓ပီးလား...?
ေဴဖ ေဘာလုံးသမားေတၾအေနအထားအရေတာ့ အဆင္သင့္ဴဖစ္ပၝ႓ပီ။ ေလ့ကဵင့္မႁဴပည့္ဴပည့္ဝဝရရႀိေရးနဲႛ
  အသင္းပုံစံခိုင္မာေရးအတၾက္ နားရက္မေပးဘဲ အထူးေလ့ကဵင့္ေနပၝတယ္။
ေမး အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္တိုင္ေပနဲႛ ထိုင္းအသင္းေတၾကို ဆရာ့အေနနဲႛ
  ဘယ္လိုသုံးသပ္မိပၝသလဲ...?
ေဴဖ ဗီယက္နမ္နဲႛထိုင္းအသင္းေတၾကေတာ့ ဴမန္မာရဲႚ႓ပိႂင္ဘက္အသင္းေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗီယက္နမ္
  ကိုေတာ့ ဆီးဂိမ္းမႀာ ပင္နယ္တီနဲႛရႁံးခဲ့ရလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛေဘာလုံးသမားေတၾရဲႚစိတ္ထဲမႀာ
  မခံခဵင္စိတ္ဴဖစ္ေနတာေတာ့ အမႀန္ပၝဘဲ။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာ
  ပၝပဲ။ ထိုင္းကို ဆီးဂိမ္းမႀာ ႎိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ဂိုးမဴပတ္ပၝဘူး။ အထင္ေသးလိုႛမရပၝဘူး။ အေရႀႚေတာင္
  အာရႀမႀာ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးအသင္း ထိပ္ဆုံးမႀာရႀိကိုရႀိရမႀာပၝ။
ေမး ဒဏ္ရာရကစားသမားရႀိပၝသလား...?
ေဴဖ မရႀိပၝဘူး။
ေမး အာဆီယံေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ဴမန္မာအသင္းကို ဘယ္အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ေမ႖ာ္မႀန္းထားပၝသလဲ...?
ေဴဖ ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္ကေတာ့ အဴမင့္ဆုံး(ထိပ္ဆုံး)အထိပၝပဲ။
ေမး ပရိသတ္ကို ဘာေဴပာခဵင္ေသးလဲဆရာ...?
ေဴဖ ၂၀၀၅ ဆီးဂိမ္းမႀာတုန္းက ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးအသင္းအေပၞ ဴပည္သူေတၾနဲႛအတူ တီဗီမႀာဳကည့္႓ပီး
  က႗န္ေတာ္လည္း တစ္ခဲနက္အားေပးခဲ့ပၝတယ္။ အခုေတာ့ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေဘာလုံးအသင္းကို
  တာဝန္ေပးလိုႛ နည္းဴပအဴဖစ္က႗န္ေတာ္ကိုင္တၾယ္ လုပ္ေဆာင္ခဵိန္မႀာ ဴပည္သူေတၾရဲႚတစ္ခဲနက္
  အားေပးမူႚကို ခံယူႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အထူး႒ကိႂးစားေဆာင္ရၾက္သၾားပၝမယ္လိုႛ.....

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ -ဦးေအးဳကႃ႒ကီး
အဘအမည္ -ဦးေမာင္ေမာင္စိန္
ေမၾးသကၠရာဇ္ -၂၇.၁.၁၉၅၂
အသက္ -၅၄
မႀတ္ပုံတင္ -၁၂/မဂဒ(ႎိုင္)၀၀၇၉၆၀
လူမဵႂိး -ဗမာ
ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ -ဗုဒၭ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ -ထုံးကို႓မိႂႚ
(ဴပည္နယ္/တိုင္း) -ပဲခူးတိုင္း
ေနရပ္လိပ္စာ -တိုက္(၃၇၉၀)၊ အခန္း(၆)၊ တပ္နယ္တိုက္လိုင္း(က)၊ မဂႆလာဒုံ၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ။
လက္ရႀိရာထူး -ဒုတိယအရာခံဗိုလ္
စတင္ကစားခဲ့သည့္ကလပ္အသင္း -ရခုိင္ဴပည္နယ္
အမဵႂိးသမီးအသင္းစတင္တာဝန္ယူသည့္ခုႎႀစ္ -၂၀၀၆
နည္းဴပဘဝမႀတ္တမ္း -(၁၉၈၁ မႀ ၁၉၈၈)ထိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္၊ တပ္မေတာ္အသင္း(လ/ထ)။
-(၁၉၈၉ မႀ ၁၉၉၅)ထိ၊ အေရႀႚေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္၊ အေရႀႚေဴမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္။
-(၁၉၉၆ မႀ ၁၉၉၇)ထိ အသက္(၂၁)ႎႀစ္ေအာက္၊ ၅ေပ ၈လက္မ ဴပည္နယ္တိုင္းမဵားမႀစုစည္း႓ပီး၊ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ အား/ကာေပၝင္းစပ္႓ပီး မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္အသင္း။
-(၁၉၉၈ မႀ ၁၉၉၉)ထိ ကာကၾယ္ေရးေဘာလုံးအသင္း တာဝန္ယူခဲ့။
-(၂၈.၁၂.၁၉၉၉)ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလုံးအဖၾဲႚခဵႂပ္ေရာက္
-(၂၀၀၀ မႀ ၂၀၀၂)ထိ ယူ-၁၉၊ ယူ-၂၀၊ ေဘာလုံးအသင္းမဵားအား နည္းဴပခဵႂပ္ဦးခင္ေမာင္တင့္ႎႀင့္ တၾဲ႓ပီး(လ/ထ)လုပ္ခဲ့သည္။
-(၂၀၀၃ မႀ ၂၀၀၄)ထိ အေရႀႚေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္။
-(၂၀၀၄ မႀ ယေနႛအထိ)တပ္မေတာ္အသင္း။
-(၂၀၀၆) ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလုံးအဖၾဲႚခဵႂပ္သိုႛ အမဵႂိးသမီးေဘာလုံး အသင္းအား တာဝန္ယူ။
ေဘာလုံးသမားဘဝမႀတ္တမ္း -၁၉၇၃ မႀ ၁၉၇၇ ခုႎႀစ္အထိ(ရခိုင္ဴပည္နယ္/ရန္ကုန္တိုင္း)။
-၁၉၇၈ မႀ ၁၉၈၁ ခုႎႀစ္အထိ(တပ္မေတာ္အသင္း/ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္)။

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе