ဒုတိယအ႒ကိမ္ အာဆီယံခဵန္ပီယံလိဂ္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္
ဘၸာအခၾန္အသင္း အုပ္ခဵႂပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ႎႀင့္ အင္တာဗဵႃး

ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းသူ-သီဟထၾန္း


  ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္မႀ (၃၁) ရက္ေနႛအထိ ဘရူႎုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ အာဆီယံခဵန္ပီယံလိဂ္ ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန္ေလ့ကဵင့္ေနသည့္ ဘၸာအခၾန္အသင္းႎႀင့္ ပက္သက္သည့္ သိလုိသည့္အခဵက္မဵားကုိ အသင္းအုပ္ခဵႂပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္အား ေလ့ကဵင့္ေရးကၾင္းရႀိရာ ေအာင္ဆန္းအားကစား႓ပိႂင္ကၾင္းသုိႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံေမးဴမန္ခဲ့ပၝသည္။

ေမး အာဆီယံခဵန္ပီယံလိဂ္႓ပိႂင္ပၾဲဝင္ဖုိႛ ဆရာတုိႛအသင္း ဘရူႎုိင္းကုိ ဘယ္ေနႚမႀာသၾားေရာက္မႀာပၝလဲ။
ေဴဖ (၁၉) ရက္ေနႛမႀာသၾားမႀာပၝ။ (၂၀) ရက္ေနႛမႀာ အသင္းေရာက္ရႀိေဳကာင္း တရားဝင္သတင္းပုိႛမႀာပၝ။
ေမး ဆရာတုိႛဘယ္ရက္ေတၾမႀာ စကန္ရမႀာပၝသလဲ။
ေဴဖ (၂၃) ရက္ေနႚမႀာ စင္ကာပူခဵန္ပီယံ တမ္ပုိင္ရုိဗာ၊ (၂၅) ရက္ေနႚမႀာ ဘရူႎုိင္းခဵန္ပီယံ ဒီပီအမ္အမ္၊ (၂၇) ရက္ေနႛမႀာ ယုိးဒယားခဵန္ပီယံ တုိဘာကုိမုိႎုိပုိလီတုိႛနဲႛကစားရမႀာပၝ။
 
ေမး ဆရာတိုႛအသင္းအေနနဲႚ အုပ္စုကဵပ္ထဲေရာက္ေနတယ္လုိႛေဴပာဳကတယ္။ ဘယ္အသင္းကုိ အဓိကထား႓ပီးယႀဥ္႓ပိႂင္ကစားရမႀာပၝလဲ။
ေဴဖ ဘယ္အသင္းရယ္လုိႚေတာ့ အဓိကထား႓ပီးယႀဥ္႓ပိႂင္ရမႀာမဟုတ္ပၝဘူး။ အသင္းတုိင္းကုိ အဓိကထား႓ပီးယႀဥ္႓ပိႂင္ရမႀာပၝ။ ဘာေဳကာင့္လည္းဆုိေတာ့ အသင္းေတၾအကုန္လုံးဟာ သူႚႎုိင္ငံမႀာ ခဵန္ပီယံအသင္းေတၾပဲေလ။ ဒၝေဳကာင့္ ေတၾႚတဲ့အသင္းတုိင္းကုိ ေလဵာ့မတၾက္ပဲ ပၾဲတုိင္းကုိ Final လုိသေဘာထား႓ပီး ဂရုတစုိက္ယႀဥ္႓ပိႂင္သၾားမႀာပၝ။ပၾဲဦးထၾက္ေတၾႛရမယ့္ စင္ကာပူခဵန္ပီယံတမ္ပုိင္းရုိဗာအသင္းကေတာ့ AFC ဖလားမႀာ ကၾာတာဖုိင္နယ္ေရာက္ေနလိုႚ လက္ရႀိအေနအထားမႀာ ေရပန္းအစားဆုံးဴဖစ္ေနေတာ့ ဒီအသင္းကုိ အရံႁးမခံပဲ အထူး႒ကိႂးစားကစားသၾားမႀာပၝ။
 
 
ေမး ဘၸာအခၾန္အသင္းအေနနဲႛ အုပ္စုအဆင့္မႀ တက္ႎုိင္မယ္လုိႛထင္ပၝသလား?
ေဴဖ အုပ္စုပထမနဲႛ ဒုတိယႎႀစ္သင္းတက္မႀာဆုိေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛအသင္းအုပ္စုတက္ႎုိင္ပၝတယ္။ ႓ပိႂင္ဘက္အသင္းေတၾရဲႚအခဵက္အလက္ေတၾကုိ တင္ဴမင့္ေအာင္ အလုပ္ကိစၤနဲႛစင္ကာပူသၾားတုန္းက သူတိုႛကစားခဲ့တဲ့ ပၾဲေတၾရဲႚ ဗီဒီယုိအေခၾမႀတ္တမ္းေတၾ ယူလာခဲ့လုိႛ က႗န္ေတာ္တုိႛ သူတိုႛ ကစားပုံေတၾကုိ ဳကည့္႓ပီး က႗န္ေတာ္တိုႛဘက္က ဴပင္ဆင္မႁေတၾလုပ္ထားပၝတယ္။
 
 
ေမး ဘၸာအခၾန္အသင္းအေနနဲႛ ႎုိင္ငံတကာပၾဲဘယ္ႎႀစ္႒ကိမ္သၾားေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဖူးပၝလဲ။
ေဴဖ ဒီအ႒ကိမ္နဲႛဆုိ (၄) ႒ကိမ္ရႀိပၝ႓ပီ။ ၁၉၉၇နဲႛ ၁၉၉၈တၾင္ အာရႀကလပ္ခဵန္ပီယံရႀစ္႓ပိႂင္ပၾဲ၊ ၂၀၀၄ အိႎၬိယမႀာ IFA Shield ဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲေတၾဴဖစ္ပၝသည္။
 
ေမး သၾား႓ပိႂင္ဖူးတဲ့ (၃) ပၾဲမႀာ ဘယ္အဆင့္ေတၾေရာက္ခဲ့ပၝသလဲ။ ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁေကာရႀိပၝသလား။
ေဴဖ ၁၉၉၇ အာရႀကလပ္ခဵန္ပီယံရႀစ္မႀာ ကၾာတာဖုိင္နယ္၊ ၁၉၉၈ အာရႀကလပ္ခဵန္ပီယံရႀစ္မႀာ ဒုတိယအဆင့္ ရံႁးထၾက္မႀာ ဂဵပန္ကလပ္ တယ္ယုိဆာဆနာအသင္းကုိ ရံႁး႓ပီး၊ ၂၀၀၄ IFA Shield ဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲမႀာ ပထမရခဲ့ပၝတယ္။
 
ေမး ဘရူးႎုိင္းမသၾားခင္ဴပည္တၾင္းအသင္းေတၾနဲႛ ေဴခစမ္းပၾဲေတၾ ကစားဖုိႛရႀိပၝသလား။
ေဴဖ U-20 လက္ေရၾးစင္အသင္း၊ လက္ေရၾးစင္အသင္း႒ကီးတိုႛနဲႛကစားဖုိႛရႀိပၝတယ္။ ရက္ေတာ့မသတ္မႀတ္ရေသးပၝဘူး။ အခဵင္းခဵင္းလဲကစားဖုိႛရိႀပၝတယ္။
ေမး အခုအသင္းကုိအားရေကဵနပ္မႁရႀိပၝသလား။
ေဴဖ ဟုတ္ကဲ့ ေကဵနပ္မႁရႀိပၝတယ္။
ေမး ဘၸာအခၾန္အသင္းကုိ အားေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္႒ကီး ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝသလဲ။
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တုိႛအေကာင္းဆုံး ဴပင္ဆင္ထားတယ္၊ အေကာင္းဆုံးလဲ႒ကိႂးစားခဲ့မယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္၏
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ ဦးေမာင္ေမာင္
အဘအမည္ ဦးေဖေအာင္
ေမၾးသကၠရာဇ္ ၆.၇.၁၉၄၈
မႀတ္ပံုတင္နံပၝတ္ ၁၃/တခလ(ႎိုင္)၀၀၁၅၆၉
လူမဵႂိး ဗမာ
ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၭဘာသာ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ ကဵံႂမေငး႓မိႂႚ
(ဴပည္နယ္/တိုင္း) ဧရာဝတီတုိင္း
ကလပ္အသင္း ဘၸာေရးႎႀင့္ အခၾန္ဝန္႒ကီးဌာန ေဘာလုံးအသင္း
ရာထူး လက္ေထာက္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
ေနရပ္လိပ္စာ အမႀတ္ ၂၉၂ (ဘီ)၊ အခန္း (၁၅)၊ ေရၿတီဂုံဘုရားလမ္း၊ ဒဂုံ႓မိႂႚနယ္။
လက္ေရၾးစင္အသင္းႎႀင့္
ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁ
၁၉၇၅ ခုႎႀစ္၊ မာေဒးကား (မေလးရႀား)႓ပိႂင္ပၾဲ တတိယ
ကလပ္အသင္းႎႀင့္ ဆုတံဆိပ္ ရရႀိမႁ ၁၉၆၉-၇၀ ကၾင္းဖၾင့္ဖလား ပထမ၊ ေအာင္ဆန္းဒုိင္း ပထမ
၁၉၇၁ အမႀတ္ေပး႓ပိႂင္ပၾဲ ဒုတိယ၊ ေအာင္ဆန္းဒုိင္း ပထမ
၁၉၇၃ ေအာင္ဆန္းဒိုင္း ပထမ
၂၀၀၄-၀၅ ကၾင္းဖၾင့္ဖလား (ပထမ)၊ အမႀတ္ေပး ပထမ၊ ကၾင္းပိတ္(ရံႁးထၾက္) ပထမ

 

 

 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе www.i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/germetik-dlya-avto-zahist-ta-doglyad-za-vashym-avtomobilem http://https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary http://https://lifeinvest.com.ua/kley-dlya-far http://https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua abank.com.ua https://abshop.com.ua/linzy-v-fary-vybor-i-ustanovka-linz-dlya-avtomobilnykh-far www.alicegood.com.ua http://http://artflo.com.ua/bi-led-linzi http://https://atlantic-club.com.ua/led-linzi http://https://atelierdesdelices.com.ua/sekrety-vyboru-idealnyh-led-linz-dlya-vashoho-avto 510.com.ua http://https://autostill.com.ua/kupivlya-linz-dlya-far-poradi-ta-rekomendatsii autodoctor.com.ua babyphotostar.com.ua www.bagit.com.ua http://http://bagstore.com.ua/led-fari-yak-tehnologiyi-osvitlennya-zminyuyut-avtomobilnu-industriyu http://http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi bestpeople.com.ua daicond.com.ua www.delavore.com.ua www.jiraf.com.ua itware.com.ua www.logotypes.com.ua naduvnie-lodki.com.ua nagrevayka.com.ua repetitory.com.ua http://https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam www.rockradio.com.ua http://https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti vlada.dp.ua www.tennis-club.kiev.ua http://https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far www.i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua tehnoprice.in.ua lifeinvest.com.ua daicond.com.ua www.05161.com.ua brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua https://abank.com.ua/zamina-skla-far-na-mazda-6-gh-pokrokove-kerivnytstvo www.svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni sun-shop.com.ua http://https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady grim.in.ua www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi http://https://gazeta.sebastopol.ua/chomu-obraty-bi-led-linzy-3-dyuyma-dlya-vashogo-avto http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad www.vps.com.ua https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad