U-20 ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းနည္းဴပခဵႂပ္ဦးတင္ဟန္ႎႀင့္
အင္တာဗဵႃး

 
U Tin Han

ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းသူ-သီဟထၾန္း

  ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ဳသဂုတ္လ (၅) ရက္ေနႛမႀ (၁၉) ရက္ေနႛထိအင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္  U-20 လူငယ္ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ U-20 ဴမန္မာ့ လက္ေရၾးစင္ အသင္းနည္းဴပခဵႂပ္ ဦးတင္ဟန္ႎႀင့္ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံု႓ပီးသိလိုသည္ မဵားကိုေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ U-20 ဴမန္မာလက္ေရၾးစင္အသင္းသည္ ႓ပီးခဲ့သည့္ အာရႀ-ဥေရာပလူငယ္႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ပူးတၾဲ တတိယရရႀိထားခဲ့သည္။ ယခု U-20 အသင္းတၾင္ ပမာဏ လက္ေရၾး (၂၆) ဦးဴဖင့္ စခန္းဝင္ေလ့ကဵင့္ေန႓ပီး ႓ပိႂင္ပၾဲဝင္မည့္ ဆန္ကာတင္ (၁၈) ဦးကိုအဆင့္ဴမင့္တန္းအသင္းမဵားႎႀင့္ ေဴခစမ္းပၾဲမဵားအ႓ပီးတၾင္ ေရၾးခဵယ္သၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရသည္။ဴမန္မာအသင္းသည္ အုပ္စု(က) တၾင္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ ဘရူႎႁိင္းတိုႛႎႀင့္အတူ ယႀဥ္႓ပိႂင္ရမည္ဴဖစ္သည္။

ေမး အခုကဵင္းပမယ့္ အာဆီယံ U-20 ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲကိုဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္တာ ဘယ္ႎႀစ္ ႒ကိမ္ရႀိပၝ႓ပီလဲ...?
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တာဝန္ယူတဲ့့အေနနဲႛေဴပာရရင္ေတာ့ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ပၝ။
ေမး ဆရာတိုႛအသင္းဘယ္ေနႛမႀာ အင္ဒိုနီးရႀားကိုသၾားမႀာပၝလဲ လိုက္ပၝမဲ့သူေတၾေကာ သိ႓ပီး႓ပီလား...?
ေဴဖ အရင္ ၃၁ ရက္ေနႛဆိုရင္(၂၉) ရက္ေနႛသၾားဖိုႛပၝ။ အခုပၾဲက ၅ ရက္ေနႛကိုေရၿႚလိုက္ေတာ့ ၃ ရက္ေနႛေလာက္ေတာ့ ထၾက္ဴဖစ္မယ္။ Player (၁၈)  ေယာက္နဲႛ Official  ပိုင္းက ၇ ေယာက္စုစုေပၝင္း ၂၅ ေယာက္သၾားမႀာပၝ။
ေမး ဆရာတိုႛအသင္းရဲႚေလ့ကဵင့္ေရးအစီအစဥ္ေလးေဴပာဴပေပးပၝ...?
ေဴဖ Physical ပိုင္းနဲႛ Speed ပိုင္းကိုအဓိကလုပ္႓ပီး Team Form နဲႛ ကစားကၾက္အံ့ဝင္ ေအာင္ေလ့ကဵင့္ေပးပၝတယ္။
ေမး ဆရာ့အသင္းကိုဴပင္ဆင္ရတာစိတ္တိုင္းကဵမႁရႀိပၝသလား။ လူေရၾးခဵယ္မႁအစီစဥ္ေလးကို ေဴပာဴပပၝဦး...?
ေဴဖ အာရႀ-ဥေရာပၾဲ႓ပီးထဲကဆိုေတာ့ ဴပင္ဆင္ခဵိန္ရပၝတယ္။ အဲဒီထဲကလူေတၾကို အမာခံထား႓ပီး အဆင့္ဴမင့္တန္း ေဴခစၾမ္းေဴခစရႀိတဲ့ လူငယ္ ၉ ေယာက္ကိုထပ္ဴဖည့္႓ပီး ေလ့ကဵင့္ေပးပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ လူေရၾးခဵယ္မႁကုိစိတ္႒ကိႂက္လုပ္ခိုင္း႓ပီး အဆင့္ဴမင့္တန္းက ၄ သင္းနဲႛကစား႓ပီးရင္ေတာ့ ေဴခစၾမ္းဴပႎိုင္တဲ့လူ ၁၈ ေယာက္ကိုေရၾးခဵယ္သၾားမႀာပၝ။
ေမး အခုဴမန္မာအသင္းဟာ အုပ္စု (က) မႀာ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ ဘရူႎိုင္းတိုႛ နဲႚအတူ ကစားရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္အသင္းကို အဓိကထား႓ပီးယႀဥ္႓ပိႂုင္ရမယ္လိုႛ ထင္ပၝလဲ...?
ေဴဖ အဓိက က ယိုးဒယားေပၝ့၊ အင္ဒိုနီးရႀားကိုလည္းသတိထားရမယ္။ သူကအိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံဆိုေတာ့ အေသအခဵာဴပင္ဆင္ထားမႀာေသခဵာပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာ U-20 အသင္းက ဒီအသင္းေတၾနဲႛကစားဖူးပၝသလား...?
ေဴဖ ကစားဖူးပၝတယ္။ ထိုင္းေကာ အင္ဒိုနီးရႀားေကာ ကစားဖူးပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အာရႀ-ဥေရာပ မႀာပၝ ယိုးဒယားကို ဆီမီးဖိုင္နယ္မႀာ ပိုင္နယ္တီနဲႛ ရႁံး႓ပီး၊ အင္ဒိုနီရႀားကို ၃း၂ နဲႛႎိုင္ပၝ တယ္။
ေမး ဆရာတိုႛအသင္းအေနနဲႛ ဘယ္အဆင့္ထိတက္နုိင္မယ္လိုႛေမ႖ာ္မႀန္းပၝသလဲ...?
ေဴဖ အဓိကေတာ့ ခဵန္ပီယံဴဖစ္ဖိုႛေပၝ့၊ အနိမ့္ဆံုးေတာ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္အထိေရာက္မႀာပၝ။
ေမး ဆရာ အသင္းကိုဘယ္ကစားကၾက္ေတၾနဲႛေလ့ကဵင့္ေပးထားပၝသလဲ...?
ေဴဖ ၄း၄း၂ ေရာ ၄း၅း၁ ပၝေလ့ကဵင့္ေပးပၝတယ္။ ခံစစ္ဆိုရင္လည္း အနည္းဆံုး (၈) ေယာက္ကေန ၉ ေယာက္အထိ၊ တိုက္စစ္ဆိုရင္လည္း အနည္းဆံုး ၅ ေယာက္အထိလိုက္ပၝ နုိင္ေအာင္ေလ့ကဵင့္ေပးထားပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာပရိသတ္ကိုဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝသလဲ...?
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တိုႚ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ေလ့ကဵင့္ထားပၝတယ္။ ဴမန္မာပရိသတ္ေတၾ ေကဵနပ္ေလာက္ ေအာင္ အစၾမ္းကုန္႒ကိႂးစား႓ပီး အေကာင္းဆံုးဴဖစ္ေအာင္လုပ္သၾားမႀာပၝ။

ဦးတင္ဟန္၏
ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ - ဦးတင္ဟန္

U Tin Han

အဘအမည္ - ဦးလႀရႀိန္
ေမၾးသကၠရာဇ္ - ၂၇.၂.၁၉၄၃
အသက္ - ၆၂
မႀတ္ပုံတင္နံပၝတ္ - AA.046840
လူမဵိႂး - ဴမန္မာ
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာ - ဗုဒၭဘာသာ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ - အိမ္မဲ႓မိႂႚ
(ဴပည္နယ္/တုိင္း) - ဧရာဝတီ
ေနရပ္လိပ္စာ - လူငယ္ေလ့ကဵင့္ေရးစခန္း၊ အေဆာင္(B)၊ သုဝဏၧ
လက္ရႀိရာထူး - နည္းဴပခဵႂပ္
ကလပ္အသင္း - U-20
စတင္တာဝန္ယူသည့္ေနႛ - ေမ ၂၀၀၅
အသင္းႎႀင့္ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁ - 1st ASEAN တတိယေဳကးတံဆိပ္(ပူးတၾဲ) U-20
- U-17  2002 ပထမအ႒ကိမ္အာဆီယံေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ (မေလးရႀား)၊ ေရၿတံဆိပ္ အသန္ႚရႀင္းဆုံးဆု
- U-18  2003 ပထမအ႒ကိမ္အာဆီယံေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ (ရန္ကုန္)၊ ေရၿတံဆိပ္
- U-18 2004 ဘင္းစတက္(စ) ပထမအ႒ကိမ္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ (ယုိးဒယား) ေရၿတံဆိပ္
 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе