ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးလက္ေရၾးစင္တုိက္စစ္မႀႃး
ဇင္မာဝမ္းႎႀင့္ေတၾႚဆံုဴခင္း

 
ေမး AIA နဲႛပၾဲအတၾက္ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးလက္ေရၾးစင္အသင္းဘာေတၾဴပင္ဆင္ထားပၝသလဲ..?
ေဴဖ AIA နႛဲကစားဖိုႛအတၾက္ ကစားကၾက္ေတၾကို ဴပင္ဆင္ထားပၝတယ္။ AIA အသင္းက က႗န္မတိုႛထက္ အရပ္အေမာင္းပိုဴမင့္တယ္။ အဲဒီအတၾက္ သူတိုႛရဲႚေနာက္တန္းေတၾကို ေကဵာ္ႎိုင္ဖိုႛ ေရႀႚတန္းသမားေတၾကို သီးသန္ႛေလ့ကဵင့္ခန္းေတၾလုပ္ေနပၝတယ္။
ေမး အာရႀခဵန္ပီယံဖလားအတၾက္ေကာ ဘာေတၾဴပင္ဆင္ထားပၝသလဲ..?
ေဴဖ အာရႀခဵန္ပီယံဖလား ကစားဖိုႛအတၾက္ ဳကားထဲမႀာ ေလ့ကဵင့္ခဵိန္ (၄) လေလာက္ ရပၝတယ္။ ဆရာကလည္း ႒ကံႚခိုင္မႁအပိုင္းကို အဓိကလုပ္ေပးေနပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးအသင္းအေနနဲႛ ေလ့ကဵင့္ေရးလံုေလာက္ေန႓ပီလုိႛ ေဴပာလုိႛရမလား..?
ေဴဖ မလံုေလာက္ေသးပၝဘူး။ ေရႀႚတန္းအတၾက္လည္း ဴပန္ဴပင္ဆင္ေနရပၝတယ္။ Finishing ပိုင္းကုိလည္း အဓိက လုပ္ေနပၝတယ္။ အာရႀခဵန္ပီယံဖလား ေဴခစစ္ပၾဲမႀာ ဗီယက္နမ္ကို ရႁံးခဲ့ရတာကလည္း Finishing မေကာင္းလိုႛ ရႁံးခဲ့ရတာပၝ။
ေမး ဇင္မာဝမ္းနဲႛ အမဵားဆံုး တၾဲကစားဴဖစ္တာ ဘယ္သူလဲ..?
ေဴဖ မာလာဝင္းပၝ။ သူနဲႛက ပိုႛေဆာင္ေရးမႀာကတည္းက တၾဲကစားဴဖစ္ခဲ့တာပၝ။
ေမး သူနဲႛတၾဲကစားရတာ အဆင္ေဴပရဲႚလား...?
ေဴဖ အဆင္ေဴပပၝတယ္။ တစ္ခၝတစ္ေလမႀာ နားလည္းမႁလၾဲတာေလးေတၾေတာ့ ရႀိတတ္ပၝတယ္။
ေမး အားကာသိပၯံေတဇလူငယ္အသင္းနဲႛေဴခစမ္းပၾဲေတၾကစားရတာ ဘယ္လိုအကဵႂိးေကဵးဇူးေတၾ ရခဲ့ပၝသလဲ...?
ေဴဖ သူတိုႛအားလံုးက ၁၃ ႎႀစ္ေအာက္လည္းဴဖစ္၊ ေယာကဵ္ားေလးေတၾလည္းဴဖစ္ေတာ့ ေယာက္ဵားေလးအားကို မီေအာင္ လိုက္ကစားရတယ္။ သူတိုႛ ေဘာလံုးကစားတာလည္း က႗မ္းကဵင္တယ္၊ ဴမန္လည္းဴမန္တယ္။ သူတိုႛေနာက္တန္းကလည္း ေကာင္းတယ္။ သူတိုႛ ေနာက္တန္းကို ေဖာက္႓ပီး ဂိုးသၾင္းႎိုင္ရင္ ႎုိင္ငံတကာပၾဲေတၾမႀာ အမဵား႒ကီး အေထာက္ အကူ ရမႀာပၝ။
ေမး ေနာက္ထပ္ သူတိုႛအသင္းနဲႛကစားဖိုႛရႀိေသးလား..?
ေဴဖ ရႀိပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တစ္ပတ္ကို (၂) ပၾဲေလာက္ ကစားဖိုႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ ဒၝမႀလည္း က႗န္မတိုႛအသင္း ေဴခတက္လာမႀာပၝ။
ေမး အခုလက္ရႀိနည္းဴပအေပၞအဴမင္က..?
ေဴဖ ဆရာနဲႛက ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္ကတည္းက စ႓ပီး လက္တၾဲခဲ့တာပၝ။ ဆရာက အသင္းကို တိုးတက္လာေအာင္ အမဵား႒ကီး စၾမ္းေဆာင္ေပးႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။
ေမး AIA နဲႛ ကစားရတဲ့အခၝမႀာ ဘယ္လိုအေတၾႚအ႒ကံႂေတၾ ရလာမယ္လိုႛထင္ပၝသလဲ...?
ေဴဖ ၂၀၀၆ ေမမႀာကစားမယ့္ အာရႀခဵန္ပီယံဖလားအတၾက္ အမဵား႒ကီးအေတၾႚအ႒ကံႂ ရလာမႀာ ေသခဵာပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲႚ ပံ့ပိုးမႁကိုေရာ ဘယ္လိုဴမင္ပၝသလဲ..?
ေဴဖ အားလံုးအဆင္ေဴပပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတာအဆင့္မီေအာင္ ေလ့ကဵင့္ေရး အေထာက္အကူဴပႂ ပစၤည္းေတၾကအစ အားလံုးအဆင္ေဴပပၝတယ္။
ေမး ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးကိုယ္စား ပရိသတ္ေတၾကို ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝေသးလဲ...?
ေဴဖ ေနာင္ကစားရမယ့္ နိုင္ငံတကာပၾဲေတၾမႀာလည္း ေရၿတံဆိပ္ရေအာင္ ႒ကိႂးစားကစား သၾားမႀာပၝ။ ဴမန္မာ့ေဘာလုံးပရိသတ္ေတၾရဲႚ ဆႎၬကို တတ္ႎိုင္သေလာက္ ဴဖည့္ဆည္းေပးသၾားပၝမယ္လုိႛ ကတိေပးပၝတယ္။

ဇင္မာ၀မ္း ၏
ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ - ဇင္မာဝမ္း

အဘအမည္ - ဦးဴမဝမ္း
ေမၾးသကၠရာဇ္ - ၁၂.၁၂.၈၂
အသက္ - ၂၃
မႀတ္ပုံတင္နံပၝတ္ - ၁၃/လရန(ႎုိင္) ၀၈၀၄၂၁
လူမဵိႂး - ဴမန္မာ
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာ - ဗုဒၭဘာသာ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ - လာရႁိး႓မိႂႚ
(ဴပည္နယ္/တုိင္း) - ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း
ေနရပ္လိပ္စာ - အမႀတ္ (၈၅၆) ၊ ေမသီရိတိုးခဵဲႚေဴမ (၂) ၊ စိတၨသုခဘုရားလမ္း
(၇)ရပ္ကၾက္၊ လာရႁိး႓မိႂႚ။
လက္ရႀိရာထူး - ဌာနခၾဲစာေရး
ကလပ္အသင္း - ပိုႛေဆာင္ေရးဝန္႒ကီးဌာန
အမဵိႂးသမီးေဘာလုံးအသင္းႎႀင့္ ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁ - -21st Sea Game မေလးရႀား (ေဳကးတံဆိပ္) ၂၀၀၁။
-ေလးႎုိင္ငံဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ ဗီယက္နမ္ (၂၀၀၂) (ေငၾတံဆိပ္)။
-22nd SEA GAME ဗီယက္နမ္ (ေငၾတံဆိပ္) ၂၀၀၃။
-ပထမအ႒ကိမ္အာဆီယံအမဵႂိးသမီးေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲဗီယက္နမ္ (ေရၿတံဆိပ္) ၂၀၀၄။
-ေလးႎိုင္ငံဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ မေလးရႀား (ေရၿတံဆိပ္) ၂၀၀၅။
ေဘာလုံးသမားဘဝမႀတ္တမ္း - -ေလးႎိုင္ငံဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ (မေလးရႀား) (၇) ဂိုးသၾင္း။ ဂိုးသၾင္းအမဵားဆံုးဆုရ။
 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке