ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ေနာက္ခံသမိုင္း

   ေဘာလံုးကစားနည္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ထၾန္းကားခဲ့သည္မႀာ ဳကာဴမင့္ခဲ့႓ပီဴဖစ္႓ပီး ႓ဗိတိသ႖မဵားက ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ၁၈၈၅ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ႓ပိႂင္ပၾဲမဵားကို စနစ္တကဵကဵင္းပႎိုင္ခဲ့သည္။
   ၁၉၄၇ မႀ ၁၉၅၀ အဳကားတၾင္ပိုမို၍ စနစ္ကဵလာခဲ့႓ပီး ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္တိုင္းေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲမဵားကို စတင္ကဵင္းပႎိုင္ခဲ့သည္။ ထို ၁၉၅၂ မႀာပင္ ကမၲာေဘာလံုးအဖၾဲႛခဵႂပ္ FIFA မႀ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိုအဖၾဲႛဝင္အဴဖစ္လက္ခံခဲ့သည္။
     ဴမန္မာႎိုင္ငံလက္ေရၾးစင္ေဘာလံုးအသင္းသည္ ၁၉၆၅ မႀ ၁၉၇၃ ခုႎႀစ္အတၾင္း အေရႀႚေတာင္အာရႀ ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲမဵားတၾင္ ၅ ႒ကိမ္ဗိုလ္စၾဲခဲ့႓ပီး ၁၉၆၆ ႎႀင့္ ၁၉၇၀ အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ပထမရရႀိခဲ့႓ပီး ၁၉၆၈ အာရႀဖလား႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဒုတိယရရႀိခဲ့သည္။
      ၁၉၆၀ ႎႀင့္ ၇၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေကဵာ္ကာလမဵားတၾင္ အာရႀေဒသတၾင္း႓ပိႂင္ပၾဲမဵားဴဖစ္သည့္ ပတ္ခဵႂံဟီးဖလား (ေတာင္ကိုရီးယား)၊ လၾတ္လပ္ေရးဖလား (အင္ဒိုနီးရႀား)၊ မာေဒးကားဖလား (မေလးရႀား)တိုႛတၾင္ေအာင္ဴမင္မႁမဵား ဆက္တိုက္ရရႀိႎိုင္ခဲ့သည္။

 

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္တၾင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥကၠႉႎႀင့္ အတၾင္းေရးမႀႃးမဵား

စဥ္ ဥကၠႉ ကာလ အတၾင္းေရးမႀႃး ကာလ
၁။ ဦးဘေရၿ ၁၉၆၂-၆၄ မစၤတာဇိန္အလီ ၁၉၆၂-၆၄
၂။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဝင္း ၁၉၆၄-၆၅ ဦးခင္ေဖ႒ကီး ၁၉၆၄-၇၉
၃။ ဒုတိယဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေကဵာ္စိန္ထၾန္း ၁၉၆၅-၇၄
၄။ ဦးလႀေမာင္ ၁၉၇၄-၇၇
၅။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခင္ေမာင္႒ကီး ၁၉၇၆-၇၇
၆။ ဒုတိယဗိုလ္မႀႃး႒ကီးလႀေထၾး ၁၉၇၇-၇၈
၇။ ဦးမဵႂိးဴမင့္ ၁၉၇၈-၇၉
၈။ ဦးထၾန္း႓ငိမ္း ၁၉၇၉-၈၀ ဦးေစာလၾင္ ၁၉၇၉-၈၇
၉။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေကဵာ္စိန္ထၾန္း ၁၉၈၀-၈၄
၁၀။ ဦးလႀေမာင္ ၁၉၈၄-၈၅
၁၁။ ဦးဖုန္းဴမင့္ ၁၉၈၅-၈၆
၁၂။ ဦးထၾန္းလၾင္ ၁၉၈၆-၈၇
၁၃။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေအာင္ဒင္ ၁၉၈၇-၈၉ ဦးသန္းလၾင္ ၁၉၈၇-၈၉
ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ ၁၉၈၉
၁၄။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေစာေရၿ ၁၉၈၉-၉၄ ဦးေစာလၾင္ ၁၉၈၉-၉၀
ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ ၁၉၉၀-၉၁
ဦးခင္ေမာင္ေအး ၁၉၉၁-၉၂
ဗိုလ္႒ကီးတင္ေအာင္ (ဂိုး) ၁၉၉၂-၉၄
၁၅။ ဒုတိယဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဴမင့္ထၾန္း ၁၉၉၄ ဒုတိယဗိုလ္မႀႃး႒ကီးသိန္းေအာင္ ၁၉၉၄-၉၇
၁၆။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးလႀဴမင့္ေကဵာ္ ၁၉၉၅-၉၇
၁၇။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေသာင္းထိုက္ ၁၉၉၇ မႀ ၂၃.၁.၀၄ ဗုိလ္မႀႃးေနာ္ေတာင္ ၁၉၉၇-၂၀၀၀
 
ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ ၂၀၀၀
၁၈။ ဦးဝင္းေအာင္ ၂၃.၁.၀၄
မႀ
၇.၂.၀၅
ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ ၂၀၀၀မႀ
ယေနႛအထိ
၁၉။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၇.၂.၀၅ မႀ
ယေနႛအထိ
 
we received

page views since 2005

 

www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе