ေမ ၁၂ ၂၀၀၉

MNL CUP သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾကဵင္းပ

  ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ေမ ၁၆ ရက္မႀ ဇူလုိင္ ၅ ရက္အထိ ကဵင္းပမည့္ MNL CUP (Grand Royal 2009) ႓ပိႂင္ပဲၾႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပဲၾကုိ ယမန္ေနႛ မၾန္းလဲၾ ၂ နာရီက ကုန္သည္႒ကီးမဵားဟုိတယ္၌ ကဵင္းပရာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ မဵား၊ ဴမန္မာေနရႀင္နယ္လိဂ္ ႓ပိႂင္ပဲၾဝင္အသင္းရႀစ္သင္းမႀ ပုိင္ရႀင္မဵား၊ ဥကၠႉမဵား တာဝန္ရႀိသူမဵားႎႀင့္ နည္းဴပမဵား၊ သတင္းႎႀင့္ မီဒီယာမဵား၊ ဖိတ္ဳကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မဵား တက္ေရာက္ဳကသည္။
  အခမ္းအနားတၾင္ ေရႀးဦးစၾာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေဇာ္ေဇာ္က အဖၾင့္အမႀာစကား ေဴပာဳကား သည္။ ဆက္လက္၍ International Beverages Trading Co.Ltd. & Group of Companies မႀ မန္ေနဂဵင္း ဒၝရိုက္တာ ဦးေအာင္မုိးေကဵာ္က Title Sponsor အဴဖစ္ ပံ့ပုိးကူညီခၾင့္ရသည့္ အတၾက္ ေကဵးဇူးတင္စကား ေဴပာဳကားသည္။ ထုိႛေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းမဵားက သိလုိသည္မဵားကုိ ေမးဴမန္းရာ ဥကၠႉ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႎႀင့္ အသင္းတာဝန္ရႀိသူမဵားက ဴပန္လည္ေဴဖဳကားဳကသည္။
  MNL CUP ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပဲၾကုိ ေမ ၁၆ ရက္တၾင္ စတင္မည္ဴဖစ္႓ပီး အဖၾင့္ပဲၾစဥ္အဴဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကုိယ္စား ဴပႂ ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C ႎႀင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ကုိယ္စားဴပႂ ရန္ကုန္ယူႎူိက္တက္ F.C တုိႛ ယႀဥ္႓ပိႂင္ဳကမည္ဴဖစ္ကာ ဖၾင့္ပဲၾအခမ္းအနားကုိလည္း ေဖဵာ္ေဴဖေရး အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္အတူ ခမ္းနားထည္ဝၝစၾာ ကဵင္းပသၾားမည္ဴဖစ္သည္။ ပၾဲစဥ္မဵားကုိ တစ္ပတ္လ႖င္ ေလးပဲၾႎႁန္းဴဖင့္ ညေန ၄ နာရီတၾင္ စတင္ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္႓ပီး စေန၊ တနဂႆေႎၾ ပဲၾစဥ္မဵား ကုိ MRTV မႀ Live ဴပသသၾားမည္ဴဖစ္သည္။

အင္တာနက္အေလးေပးမႁ

Week - 1

၁၆-၅-၂၀၀၉

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

-

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၁၇-၅-၂၀၀၉

Southern Myanmar F.C

-

ရတနာပံု F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၁၉-၅-၂၀၀၉

Delta United F.C

-

မေကၾး F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၂၁-၅-၂၀၀၉

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

-

ကေမၲာဇ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 2

၂၃-၅-၂၀၀၉

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

-

ရတနာပံု F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၄-၅-၂၀၀၉

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

-

မေကၾး F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၆-၅-၂၀၀၉

Southern Myanmar F.C

-

ကေမၲာဇ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၂၁-၅-၂၀၀၉

Delta United F.C

-

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 3

၃၀-၅-၂၀၀၉

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

-

မေကၾး F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၃၁-၅-၂၀၀၉

Southern Myanmar F.C

-

Delta United F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂-၆-၂၀၀၉

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

-

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၄-၆-၂၀၀၉

ရတနာပံု F.C

-

ကေမၲာဇ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 4

၆-၆-၂၀၀၉

မေကၾး F.C

-

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၉-၆-၂၀၀၉

ရတနာပံု F.C

-

Delta United F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၁၁-၆-၂၀၀၉

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

-

Southern Myanmar F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 5

၁၄-၆-၂၀၀၉

မေကၾး F.C

-

Southern Myanmar F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၁၆-၆-၂၀၀၉

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

-

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၁၈-၆-၂၀၀၉

ရတနာပံု F.C

-

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 6

၂၀-၆-၂၀၀၉

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

-

Southern Myanmar F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၁-၆-၂၀၀၉

ကေမၲာဇ F.C

-

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၃-၆-၂၀၀၉

Delta United F.C

-

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၂၅-၆-၂၀၀၉

မေကၾး F.C

-

ရတနာပံု F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၂၆-၆-၂၀၀၉

ကေမၲာဇ F.C

-

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

Week - 7

၂၇-၆-၂၀၀၉

Delta United F.C

-

ရန္ကုန္ယူႎုိက္တက္ F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၈-၆-၂၀၀၉

ဥႍယူႎူိက္တက္ F.C

-

ရတနာပံု F.C

သုဝဏၧကၾင္း

၂၉-၆-၂၀၀၉

ကေမၲာဇ F.C

-

Delta United F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၃၀-၆-၂၀၀၉

Southern Myanmar F.C

-

ေဇယဵာေရၿေဴမ F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၁-၇-၂၀၀၉

ကေမၲာဇ F.C

-

မေကၾး F.C

ေအာင္ဆန္းကၾင္း

၅-၇-၂၀၀၉

Final

သုဝဏၧကၾင္း

we received

page views since 2005

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе