ေမလ ၇ ၂၀၀၇
ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းအတၾက္ ဘရာဇီးနည္းဴပတာဝန္ယူ႓ပီ

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္း ေအာင္ႎိုင္ေရးႎႀင့္အတူ ဴမန္မာ့ေဘာလံုးေလာက ပိုမိုဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ လာေရးအတၾက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္လႀသူ ဘရာဇီး လူမဵိႂး မစၤတာမာကိုႛစ္ဖလိုပၝအား နည္းဴပအဴဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့႓ပီဴဖစ္သည္။

အသက္ ၅၈ ႎႀစ္ရိႀ႓ပီဴဖစ္သည့္ မစၤတာ မာကိုႛစ္ဖလိုပၝမႀာ ဖီဖာ အသိအမႀတ္ဴပႂ နည္းစနစ္သင္တန္းဆရာတစ္ဦး ဴဖစ္သည့္အဴပင္ ဘရာဇီး နည္းဴပမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ နည္းစနစ္ဒၝရိုက္တာအဴဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဴဖစ္သည္။

မစၤတာဖလိုပၝ မႀာ ၁၉၇၂ မႀ ၁၉၇၄ အတၾင္း ဘရာဇီး စိန္ႛအင္ဒရူးတကၠသိုလ္မႀ အားကစားႎႀင့္ကာယပညာ ဆိုင္ရာ ဘၾဲႚကို ရရႀိခဲ့႓ပီး ၁၉၇၅-၁၉၇၆တၾင္ ဆာေပၞလိုတကၠသိုလ္မႀ master of football ဘၾဲႚကိုပၝ ရရႀိ ထားခဲ့သည္။

၁၉၈၁ တၾင္ စပိန္မႀ ေဘာလံုးနည္းဴပလက္မႀတ္ရရႀိခဲ့႓ပီး ၁၉၈၉ ၌ အီတလီတၾင္ ယူအီးအက္ဖ္ေအ A လိုင္စင္ ရယူႎိုင္ခဲ့သူဴဖစ္သည္။

အဂႆလိပ္၊ ေပၞတူဂီ၊ စပိန္၊ အီတလီႎႀင့္ အာရပ္ဘာသာစကား (ဘာသာစကားငၝးမဵႂိး)မဵားကို ေဴပာဆုိတတ္သူ မစၤတာဖလိုပၝ၏ အားကစားဆိုင္ရာအေတၾႚအ႒ကံႂႎႀင့္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵားမႀာ ေအာက္ပၝအတိုင္းဴဖစ္ပၝသည္။

ကစားသမားဘဝ

၁၉၆၁-၁၉၆၃  S.E ပၝးမီးရပ္စ္ - ဖူဆယ္၊ ဆာေပၞလို - ဘရာဇီး
၁၉၆၄-၁၉၆၆  S.E ပၝးမီးရပ္စ္ - ဆာေပၞလို - ဘရာဇီး
၁၉၇၀-၁၉၇၁  ဆဒ္ S.C ၊ ဆာကာတီႎို - ဘရာဇီး
၁၉၇၂-၁၉၇၅  စိန္ႛအင္ဒရူး၊ ဆာေပၞလို - ဘရာဇီး။

နည္းဴပဘဝ

၁၉၇၄-၁၉၇၅  ေကာ္မာရႀယ္ FC - ဘရာဇီး
၁၉၇၅-၁၉၇၆  မကၠင္ဇီ တကၠသိုလ္ - ဘရာဇီး
၁၉၇၇-၁၉၇၈  မာရီလီယာ A.C - ဘရာဇီး
၁၉၇၉-၁၉၈၂  အယ္လ္ကာ - ကာတာႎိုင္ငံ
၁၉၈၂-၁၉၈၃  အယ္လ္ဝီဒၝ - ဘာရိန္း
၁၉၈၃-၁၉၈၅  အယ္လ္မာနာမာ - ဘာရိန္း
၁၉၈၅-၁၉၈၆  အယ္လ္ဆာဘား - ယူေအအီး
၁၉၈၆-၁၉၈၈  ဘရာဇီးလက္ေရၾးစင္အသင္း(ပီလီ၊ ရီဗယ္လီႎို - တိုႛႎႀင့္အတူ)
၁၉၈၉-၁၉၉၀  TK ကလပ္ - ကင္မရၾန္း
၁၉၉၀      S.E ပၝးမီးရပ္စ္ - ဘရာဇီး
၁၉၉၁-၁၉၉၂  နာဂိုယာ ဂရမ္ပတ္စ္ - ဂဵပန္
၁၉၉၃-၁၉၉၄  အန္လာအိုဒီ မိုဂီ - ဘရာဇီး
၁၉၉၄-၁၉၉၅  ဆန္းတိုႛစ္ကလပ္ (နည္းစနစ္မန္ေနဂဵာ) ဘရာဇီး
၁၉၉၅-၂၀၀၂ ကၾန္ကာကက္ဖ္ ေဒသ၊ နည္းစနစ္ဒၝရိုက္တာ
၂၀၀၂-၂၀၀၄ ေတာင္အာဖရိက ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ လက္ေရၾးစင္အသင္း၏နည္းစနစ္ ဒၝရိုက္တာ
၂၀၀၅-၂၀၀၆ အိုမန္ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ လူငယ္အသင္း၏ နည္းစနစ္ မန္ေနဂဵာ။

ဆုရရႀိမႁမဵား

၁၉၇၂-၇၃-၇၄ ဘရာဇီးတကၠသိုလ္ေပၝင္းစံုေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ သံုးႎႀစ္ဆက္တိုက္ခဵန္ပီယံ (ကစားသမားဘဝဴဖင့္္)
၁၉၈၀       ဒုတိယဆု၊ အီမီရာဖလား၊ ကာတာ
၁၉၈၇       ဒုတိယဆု၊ ဘရာဇီး လက္ေရၾးစင္အသင္း
၁၉၈၉       ခဵန္ပီယံ၊ သမၳတဖလား၊ ကင္မရၾန္း
၁၉၉၂       ခဵန္ပီယံ၊ ကိုနီကာဖလား၊ ဂဵပန္
၁၉၉၅       ဒုတိယဆု၊ ဘရာဇီးခဵန္ပီယံရႀစ္၊ ဘရာဇီး
၂၀၀၃       ေဴခစစ္ပၾဲေအာင္၊ အာဖရိကဖလား၊ ေတာင္အာဖရိက
၂၀၀၃       ကမၲာ့လူငယ္ခဵန္ပီယံ ဒၝနန္းဖလား၊ ေတာင္အာဖရိက
၂၀၀၆       ဆာေပၞလို နည္းဴပအဖၾဲဲႚခဵႂပ္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ၊ ဘရာဇီး။

ႎိုင္ငံတကာ႓ပိႂင္ပၾဲမဵားတၾင္ ေလ့လာသူအဴဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့မႁ

ေတာင္အာဖရိက FA တာဝန္ရႀိသူတစ္ဦးအဴဖစ္-
၁။ အဂႆလန္၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ ေမာရစ္သ႖၊ မာဂၝဒၝစကာ၊ ေမာ္ရုိကို၊ ဘီနင္၊ တုိဂို၊ တူနီးရႀား၊ ဆီနီေဂၝ၊ အီဂဵစ္၊ ထရီနီဒက္၊ ဂဵေမကာ၊ ေကာ္စတာရီကာတိုႛႎႀင့္ ကစားခဲ့သည့္ပၾဲစဥ္မဵား။
၂။ ၂၀၀၂ မန္ဒဲလားဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ
၃။ ၂၀၀၃ COSAFA ဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ
၄။ ၂၀၀၃ အာဖရိကအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ
၅။ ၂၀၀၄ အာဖရိကဖလား႓ပိႂင္ပၾဲ။

အိုမန္ FA တာဝန္ရႀိသူတစ္ဦးအဴဖစ္ႎႀင့္
၂၀၀၅-၀၆ အာရႀလူငယ္ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
၂၀၀၆    အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ။

နည္းစနစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမဵား ပိုႛခဵခဲ့မႁ

၁၉၇၆-၇၇-၈၄  CBF နည္းဴပသင္တန္း၊ အေမရိကန္
၁၉၈၂       ကမၲာ့ဖလား (စပိန္)ကာလ၊ ဘာစီလိုနာ
           ဖီဖာ ကၾန္ဂရက္
၁၉၈၇-၈၉     ပီလီ ႎိုင္ငံတကာနည္းစနစ္သင္တန္း၊ ဘရာဇီး
၁၉၉၈        NSCAA ၅၁ ႒ကိမ္ေဴမာက္ နည္းဴပမဵားညီလာခံ အေမရိကန္
၁၉၉၈        တူရကီေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္
၁၉၉၉        ဖင္လန္ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္
၁၉၉၉        အ႒ကိမ္ ၂၀ ေဴမာက္ UEFT သင္တန္း၊ အဂႆလန္
၂၀၀၀-၀၆     ဘရာဇီးနည္းဴပအဖၾဲႚခဵႂပ္သင္တန္း
၂၀၀၀       စေကာ့တလန္အဖၾဲႚခဵႂပ္သင္တန္း
၂၀၀၀       အဂႆလန္အဖၾဲႚခဵႂပ္သင္တန္း
၂၀၀၁       အင္တာမီလန္ကလပ္ နည္းစနစ္သင္တန္း၊ အီတလီ
၂၀၀၁       ဆၾစ္ဇာလန္ နည္းစနစ္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးသင္တန္း
၁၉၉၅-၂၀၀၂   ကၾန္ကာကက္ဖ္ေဒသ ၃၈ ႎိုင္ငံအတၾက္ သင္တန္းမဵား
၂၀၀၂       ဂဵပန္ အက္ဒီးဒက္စ္ ေလ့ကဵင့္ေရးသင္တန္း
၂၀၀၃       CAF နည္းစနစ္သင္တန္း၊ အာဖရိက
၁၉၉၆-၂၀၀၆   ဖီဖာနည္းစနစ္ဆရာအဴဖစ္ အလယ္အေမရိကႎႀင့္ ေတာင္အေမရိကႎိုင္ငံမဵားရႀိ သင္တန္းမဵား
၁၉၉၄-၂၀၀၄   ႎိုင္ငံတကာနည္းဴပသင္တန္း ၊ ဘရာဇီး
၂၀၀၄       ႎိုင္ငံတကာနည္းဴပသင္တန္း ၊ မကၠဆီကို
၂၀၀၄       သမုဒၬရာပိုင္းႎိုင္ငံမဵား နည္းစနစ္သင္တန္း
၂၀၀၅       ဖီဖာ အိုလံပစ္နည္းစနစ္သင္တန္း၊ အိုမန္
၂၀၀၅       ဘာဴမႃဒၝ နည္းစနစ္သင္တန္း
၂၀၀၆       အာဖရိက နည္းစနစ္သင္တန္း (ဖီဖာ)
၂၀၀၆       ကမၲာ့ဖလားပၾဲ နည္းစနစ္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
၂၀၀၇       ကၾန္ကာကက္ဖ္နည္းဴပသင္တန္း(ဖီဖာ)
၂၀၀၇       အုိလံပစ္နည္းစနစ္သင္တန္း၊ အာဖရိက။

နည္းစနစ္ပိုင္းေလ့လာဆန္းစစ္သူတာဝန္ဴဖင့္
၁၉၈၂ (စပိန္)၊ ၁၉၈၆ (မကၠဆီကို)၊ ၁၉၉၀ (အီတလီ)၊ ၁၉၉၄ (အေမရိကန္)၊ ၁၉၉၈(ဴပင္သစ္)၊ ၂၀၀၂ (ဂဵပန္/ေတာင္ကိုးရီးယား)။ ကမၲာ့႓ပိႂင္ပၾဲမဵားသိုႛသၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့႓ပီး ၂၀၀၆ (ဂဵာမနီ) ကမၲာ့ဖလားပၾဲတၾင္ ဖီဖာမႀ တရားဝင္တာဝန္ဴဖင့္ ေလ့လာသူဴဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုႛအဴပင္ ၁၉၉၉ (မကၠဆီကို)ႎႀင့္ ၂၀၀၅ (ဂဵာမနီ) ကၾန္ဖက္ဒေရးရႀင္းဖလားပၾဲမဵား၊ ၂၀၀၅(ေဟာ္လန္) ယူ-၂၀႓ပိႂင္ပၾဲ၊ ၂၀၀၁ (အာဂဵင္တီးနား) ယူ-၂၀ ႓ပိႂင္ပၾဲႎႀင့္ ထရီနီဒက္ ယူ-၁၇ ႓ပိႂင္ပၾဲမဵားကိုပၝ ေလ့လာသူအဴဖစ္ သၾားေရာက္ခဲ့ရသည္။

မစၤတာဖလိုပၝ မႀာ အဂႆလန္ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေဟာင္းဴဖစ္ခဲ့႓ပီး ဘရာဇီးနည္းဴပမဵား အစည္းအရံုး မႀ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရႀိသူတစ္ဦးလည္းဴဖစ္သည္။

we received

page views since 2005

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе www.i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/germetik-dlya-avto-zahist-ta-doglyad-za-vashym-avtomobilem http://https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary http://https://lifeinvest.com.ua/kley-dlya-far http://https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua abank.com.ua https://abshop.com.ua/linzy-v-fary-vybor-i-ustanovka-linz-dlya-avtomobilnykh-far www.alicegood.com.ua http://http://artflo.com.ua/bi-led-linzi http://https://atlantic-club.com.ua/led-linzi http://https://atelierdesdelices.com.ua/sekrety-vyboru-idealnyh-led-linz-dlya-vashoho-avto 510.com.ua http://https://autostill.com.ua/kupivlya-linz-dlya-far-poradi-ta-rekomendatsii autodoctor.com.ua babyphotostar.com.ua www.bagit.com.ua http://http://bagstore.com.ua/led-fari-yak-tehnologiyi-osvitlennya-zminyuyut-avtomobilnu-industriyu http://http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi bestpeople.com.ua daicond.com.ua www.delavore.com.ua www.jiraf.com.ua itware.com.ua www.logotypes.com.ua naduvnie-lodki.com.ua nagrevayka.com.ua repetitory.com.ua http://https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam www.rockradio.com.ua http://https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti vlada.dp.ua www.tennis-club.kiev.ua http://https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far www.i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua tehnoprice.in.ua lifeinvest.com.ua daicond.com.ua www.05161.com.ua brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua https://abank.com.ua/zamina-skla-far-na-mazda-6-gh-pokrokove-kerivnytstvo www.svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni sun-shop.com.ua http://https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady grim.in.ua www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi http://https://gazeta.sebastopol.ua/chomu-obraty-bi-led-linzy-3-dyuyma-dlya-vashogo-avto http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad www.vps.com.ua https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad