ဂရင္းရိၾင္ရယ္ဖိတ္ေခၞေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲဒီဇင္ဘာ(၁၇)ရက္မႀ(၂၃)ရက္အထိမႎၨေလးတၾင္ကဵင္းပမည္

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက

"Grand Royal Challenge Cup" ေဘာလုံး႓ပႂိင္ပၾဲႎႀင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲဴပႂလုပ္္

Grand Royal Challenge Cup ႓ပိႂင္ပၾဲ၏သတင္းစာရႀင္လင္းပၾဲကို ယေနႛနံနက္၉ နာရီ တၾင္ "Traders Hotel's Ball Room" တၾင္ကဵင္းပခ့ဲသည္။ ေရႀးဦးစၾာ အားကစားဝန္႒ကီး ႉာနဝန္႒ကီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီ ဥကၠႉ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သူရေအးဴမင့္က အဖၾင့္အမႀာစကား ေဴပာဳကားရာတၾင္....

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက

Asean Football Federation Championship ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲကဵင္းပေရး ညိႀႎိႁင္းေဆၾးေႎၾး

၂၀၀၇ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ကဵင္းပမည့္ AFF Championship ႓ပိႂင္ပၾဲႎႀင့္ပတ္သက္၍ ညိႀႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ယမန္ေနႚညေန ၃း၀၀နာရီတၾင္ အိုလံပစ္ဟိုတယ္ရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုး အဖၾဲႚခဵႂပ္အစည္းအေဝးခန္းမတၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက

"ဂရင္းရိၾင္ရယ္" ဖိတ္ေခၞေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ "Traders Hotel" တၾင္ဴပႂလုပ္မည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္"IBTC"ကုမၯဏီတိုႚမႀ႒ကီးမႁး၍ ဒီဇင္ဘာ(၁၇)ရက္မႀ (၂၃)ရက္ အထိ မႎၨေလး႓မိႂႚဗထူးအားကစားကၾင္းတၾင္ကဵင္းပမည္ဴဖစ္ေသာ "Grand Royal Challenge Cup" ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲကို ႎိုဝင္ဘာ(၂၆)ရက္ မနက္(၁၀)နာရီတၾင္ "Traders Hotel" Ball Room တၾင္ကဵင္းပမည္ဴဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက

ဖိတ္ေခၞေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲကဵင္းပေရးညိႀႎိႁင္းစည္းေဝး

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ (MFF)ႎႀင့္ IBTC တိုႚသည္ Grand Royal'06 Challenge Cup ဖိတ္ေခၞေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ ကဵင္းပႎိုင္ရန္ ညိႀႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို  ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ခန္းမ၊ အိုလံပစ္ဟိုတယ္ (သုဝဏၧ)၌ ႎို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ မၾန္းလၾဲ (၃း၃၀)နာရီတၾင္ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက

ေဘာလံုးအကယ္ဒမီေကဵာင္းတည္ေဆာက္ေနမႁကိုစစ္ေဆးရန္ ဖီဖာတာဝန္ရႀိပုဂိၢႂလ္ ေရာက္ရႀိ

မႎၨေလး႓မိႂႚ၊ ေအာင္ေဴမသာဇံ႓မိႂႚနယ္တၾင္ တည္ေဆာက္လ႖က္ရႀိေသာေဘာလံုးအကယ္ဒမီ ေကဵာင္းေဆာက္လုပ္ေနမႁအား လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ FIFA Goal Project မႀ တာဝန္ရႀိပုဂၢိႂလ္ Mr.Winsor Pourl John သည္ ယေနႚေနႚလည္ပိုင္း၌ ရန္ကုန္႓မိႂႚသိုႚေလေဳကာင္းခရီးဴဖင့္ ေရာက္ရႀိလာခဲ့သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဂဵပန္ႎိုင္ငံသိုႚသၾားမည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္ဥကၠႉ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ တိုယိုတာေဘာလံုးအသင္း၏ ဖိတ္ဳကား ခဵက္အရ ကမၲာ့ေဘာလံုးအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ကလပ္အသင္းမဵားဆိုင္ရာဖိတ္ေခၞေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ၊၂၀၀၆ ဂဵပန္ႎိုင္ငံတၾင္ကဵင္းပမည့္ (Invition of the FIFA Club World Cup, Japan,2006) သိုႚသၾားေရာက္ဳကည့္ရႁမည္ဴဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္>>

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္

ဒိုဟာ႓ပိႂင္ပၾဲအတၾက္ မေလးရႀားအသင္းလူစာရင္းထုတ္ဴပန္္

ဒိုဟာ အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ ကစားသမား ၂၀ဦးပၝ မေလးရႀား ေဘာလံုးအသင္းလူစာရင္းကို နည္းဴပ ႎိုရီဇန္ ဘာကာ က ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္႓ပီဴဖစ္သည္။ မေလးရႀားမႀာ ထို႓ပိႂင္ပၾဲ တၾင္ အုပ္စု E ၌ပၝဝင္ ေန႓ပီး ယင္းအုပ္စုတၾင္ တရုတ္၊ အိုမန္ႎႀင့္ ပထမ အဆင့္အုပ္စုမႀ အႎိုင္ရရႀိမည့္အသင္းတိုႚ ပၝဝင္ ဳကမည္ဴဖစ္႓ပီး ယင္းပထမ အဆင့္အုပ္စုမႀ အႎိုင္ ရရႀိရန္အသင္းအဴဖစ္ အေဴခအေနအေကာင္းဆံုး အသင္းမႀာ အီရတ္ဴဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္

AFF ခဵန္ပီယံရႀစ္႓ပိႂင္ပၾဲ ဖိလစ္ပိုင္ႎႀင့္ လာအိုတိုႚေဴခစစ္ပၾဲေအာင္

ေဴခစစ္ပၾဲရလဒ္မဵားအရ လာအိုကအုပ္စု ပထမရခဲ့႓ပီး ဖိလစ္ပိုင္က ဒုတိယရရႀိကာ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ ဴမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္တိုႚႎႀင့္အတူ AFF ခဵန္ပီယံရႀစ္ဖလားပၾဲဆင္ႎၿဲရေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္

အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲမႀ တာ့ခ္မင္နစၤတန္ ယူ-၂၃ အသင္း ႎႁတ္ထၾက္

ဒိုဟာတၾင္ကဵင္းပမည့္ အာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ကစားမည့္တာ့ခ္မင္နစၤတန္ ယူ-၂၃အသင္းသည္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ဴခင္း ဴပႂေတာ့မည္မဟုတ္ပဲႎႁတ္ထၾက္လိုက္႓ပီဴဖစ္သည္။တာ့ခ္မင္နစၤတန္အေနဴဖင့္  ယခုအာရႀအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲမႀႎႁတ္ထၾက္လိုက္မႁမႀာ ၁၉၉၁တၾင္လၾတ္လပ္ေရး ရခဲ့႓ပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုးအ႒ကိမ္ပင္ဴဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္

၂၀၀၆အတၾက္ AFC အေကာင္းဆံုးဒိုင္လူ႒ကီး ဆန္ကာတင္စာရင္းထုတ္ဴပန္

ယခု ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾက္ AFC ၏ တစ္ႎႀစ္တာ အေကာင္းဆံုးဒိုင္လူ႒ကီးအားေရၾးခဵယ္ႎိုင္ေရးအတၾက္ ၁၀ဦးပၝ ဆန္ကာတင္စာရင္းအားထုတ္ဴပန္ေဳကညာ လိုက္႓ပီဴဖစ္သည္။အဆိုပၝ ၁၀ဦးထဲမႀ အေကာင္းဆံုး ဒိုင္လူ႒ကီးဆုရရႀိသူအား ဆုေပးပၾဲကဵင္းပမည့္ အဘူဒၝဘီ႓မိႂႚေတာ္တၾင္ႎိုဝင္ဘာ ၂၉၌ေဳကညာမည္ ဴဖစ္သည္။

we received

page views since 2005
   

AFC ယူ-၁၇
ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
၂၀၀၆ စက္တင္ဘာ ၆

ဴမန္မာ ၂-၆ ေဴမာက္ကိုးရီးယား

 
 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе